НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР “ПРАВОВА ПРИРОДА ДОМЕННОГО ІМЕНІ” (20.04.2021)

Двадцятого квітня 2021 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбувся науково-методологічний семінар на тему “Правова природа доменного імені”. Захід проводився у форматі Zoom-конференції.

На семінарі з доповіддю “Правова природа доменного імені” виступила аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін Наталія Миколаївна Булат (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Вікторія Володимирівна Валах).

Доповідач зазначила, що розповсюдженість використання доменних імен вимагає вирішення деяких правових питань. Ключове з них – чим є доменне ім’я, тобто яка його правова природа [1]

У зарубіжній літературі існують два основні підходи щодо цієї проблеми: “domain names as contracts for service” та “domain names as property” [2]. Разом з тим в українській літературі найпоширенішою є точка зору щодо віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності [3; 4; 5; 6].

Скриншот_1_

На семінарі було досліджено підходи, які склалися у зарубіжній літературі щодо правової природи доменного імені, а також розглянуто можливості віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.

Для ілюстрації підходу “domain names as contracts for service” було проаналізовано такі аргументи та приклади: аналогія між доменним ім’ям і номером телефону (справа “Dorer v. Arel”) [7]; реєстрація доменного імені у зоні .CA [8]; неможливість передачі доменного імені у рамках процедури “garnishment” (рішення Верховного суду Вірджинії у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [9].

Для ілюстрації підходу “domain names as property” було проаналізовано такі аргументи та приклади: доменне ім’я як “нова форма інтелектуальної власності” (рішення суду І інстанції у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [10], окрема думка судді Комптона (рішення Верховного суду Вірджинії у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [9]; провадження “in rem” за ACPA [2]; рішення канадського суду у справі “Tucows v. Renner” [11]; рішення ЄСПЛ у справі “Paeffgen GMBH v. Germany” [12]; мета реєстрації доменного імені [13].

Було зазначено, що підхід “domain names as property” превалює у світі [2]. Разом з тим деякі зарубіжні та більшість українських науковців пропонують визначати доменне ім’я як об’єкт права інтелектуальної власності [3; 4; 5; 6; 14; 15]. Для дослідження такого підходу було проаналізовано положення «Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» [16], а також рішення ЄСПЛ у справі “Paeffgen GMBH v. Germany” [12]. Автор дійшов висновку, що доменне ім’я, будучи результатом інтелектуальної діяльності, не забезпечено належною правовою охороною [17, c. 35]. Така ситуація має бути виправлена шляхом вдосконалення чинного законодавства [18, c. 70].

Скриншот_2_

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні проблем щодо правової природи доменного імені. Авторові було поставлено багато запитань, серед яких такі:

Яка роль рекомендацій ВОІВ у регулюванні питання щодо правової природи доменного імені? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін О. М. Потопахіної).

Відповідь доповідача: На основі рекомендацій ВОІВ була розроблена UDRP [19], керуючись якою Центр арбітражу та медіації ВОІВ вирішив більше 50 тисяч спорів [20]. На мою думку, ВОІВ має бути відведена провідна роль у міжнародно-правовій регламентації питань щодо правової природи доменного імені [21, c. 36].

Чи є доменне імя за своєю правовою природою інформацією? Чи можливо захищати права власників доменних імен за допомогою засобів, які є в арсеналі інформаційного права? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін В. В. Валах).

Відповідь доповідача: Доменне ім’я та окремі домени мають певне інформаційне навантаження. Проте найбільш ефективна охорона доменних імен може бути забезпечена шляхом визнання їх об’єктами права інтелектуальної власності.

Чи є доменне ім’я засобом індивідуалізації товарів (робіт, послуг)? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін В. В. Валах).

Відповідь доповідача: На мою думку, доменні імена слід розглядати як засоби індивідуалізації інтернет-ресурсів. Адже, хоча на сайтах і можуть пропонуватися товари (роботи, послуги), доменне ім’я індивідуалізує не їх, а самі ресурси [22, c. 156]. Натомість для індивідуалізації товарів (робіт, послуг) особа може зареєструвати торговельну марку чи географічне зазначення.

Презентація доповіді Н.М. Булат 

Булат_Н._М._Правова_природа_доменного_iменi

Література:

 1. Bulat The legal nature of a domain name: the Ukrainian dimension. Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa188.
 2. Caruana The Legal Nature of Domain Names. ELSA Malta Law Review. 2014. Edition IV. URL: http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2015/02/5.-Caruana-Claudio-The-Legal-Nature-of-Domain-Names.pdf (last accessed: 02.12.2020).
 3. БойкоД. В. Правова природа доменних імен Інтернет : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. X., 200 19 с.
 4. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 20 15 с.
 5. Грицай В. І. Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності. Право і безпека. 2015 № 3 (58). С. 109-114.
 6. КоршаковаО. М. Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні. Право і суспільство. № 3. Частина 2. С. 52-55.
 7. Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999) : US District Court for the Eastern District of Virginia – 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999), September 3, 1999. URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539 (last accessed: 19.04.2021).
 8. Burshtein Is a domain name property? Journal of Intellectual Propety Law and Practice. 2005. Volume 1. Issue 1. P. 59-63. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpi019.
 9. Network Solutions v. Umbro International. URL: https://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html (last accessed: 19.04.2021).
 10. Дмитриев С., Рузакова О. Доменные имена:  проблемы российского и зарубежного законодательства. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 6. С. 15-24.
 11. Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 : DATE: 20110805, DOCKET: C52972. URL: https://www.ontariocourts.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm (last accessed: 19.04.2021).
 12. DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05 by PAEFFGEN GMBH against Germany : European Court of Human Rights (Fifth Section), 18 September 2007. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82671 (last accessed: 19.04.2021).
 13. Колосов В. Природа прав на доменное имя. URL: https://kolosov.info/kommentarii/priroda-prav-na-domennoe-imya (дата обращения: 19.04.2021).
 14. AbuGhazaleh, Shereen  A. The resolution of domain name disputes : a comparison of Jordan, United Kingdom, United States, and ICANN rules : Ph.D. thesis. Aberdeen, 2010.
 15. Al Ramahi  An investigation into the legal status of internet domain names : Ph.D. thesis. Manchester, 2014. 301 p.
 16. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-р (дата звернення: 19.04.2021).
 17. Булат Н. М. Поняття та ознаки доменного імені. Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌΓΟΣ» with materials of the international scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. p. 118. pp. 33-36.
 18. Булат Н. М. Поняття доменного імені як об’єкта права інтелектуальної власності. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка», 2018. 297 с. С. 69-71.
 19. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999. URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (last accessed: 19.04.2021).
 20. Domain Name Dispute Resolution. URL: http://www.wipo.int/amc/en/domains (last accessed: 19.04.2021).
 21. Булат Н. Н. Международно-правовая регламентация отношений в сфере доменных имён: современное состояние и перспективы. Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17-18 мая 2019 г. / редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.), Н. А. Бесецкая, И. В. Вегера. Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. 160 с. С. 34-38.
 22. Булат Н. М. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інтернет-ресурсів. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 154-160. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.25.

 

 

 

 

 

 

(Русский) Научно-практический семинар “Проблемы оказания образовательных услуг учреждениями высшего образования в условиях пандемии коронавирусного заболевания Сovid-19” (12.02.2021)

 

 

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ (05.02.2020)

П’ятого лютого 2020 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся Науково-практичний семінар з проблем реформування трудового законодавства України, в якому, крім викладачів цієї кафедри, взяли участь представники інших структурних підрозділів економіко-правового факультету університету.

А.М. Комаренко. Фото © І.С. Канзафарова
А.М. Комаренко. Фото © І.С. Канзафарова

З доповіддю на семінарі виступив старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Анатолій Миколайович Комаренко.

Зокрема він звернув увагу на таке.

Своє конституційне право на працю сьогодні громадяни можуть реалізовувати у різноманітних організаційно-правових формах – індивідуальна і підприємницька діяльність, об’єднання у кооперативні організації, фермерські господарства тощо. Але найчастіше це право громадяни реалізують шляхом укладання трудових договорів, які є підставою виникнення трудових правовідносин, що регулюються нормами трудового права, основним джерелом якого є чинний Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП).

Учасники семінару. На передньому плані – В.І. Труба. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. На передньому плані – В.І. Труба.
Фото © І.С. Канзафарова

Чинний КЗпП затвердили ще в 1971 році. За минулі роки 127 (!) законодавчими актами (станом на грудень 2019 р.) в нього внесли більше ніж 600 (!) змін та доповнень, що саме по собі свідчить про те, як він «відповідає» вимогам зовсім іншої історичної епохи.

Починаючи з 2001 року, в Україні, за підтримки Міжнародної організації праці (МОП), шляхом реалізації Проєкту технічного співробітництва «Україна: сприяння реалізації основних принципів і прав у світі праці», було розпочато роботу з підготовки реформування трудового законодавства. До цього процесу було залучено широке коло фахівців, представників профспілок, роботодавців, вчених провідних наукових центрів України, міжнародних експертів з трудового права.

Учасники семінару. Фото © К.М. Гусейнова
Учасники семінару. Фото © К.М. Гусейнова

Перший проєкт Трудового кодексу України, розроблений Міністерством праці і соціальної політики України, незважаючи на заперечення профспілок, 11.12. 2003 року без попереднього обговорення був прийнятий Верховною Радою України в першому читанні.

Двадцятого травня 2008 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні інший проєкт Трудового кодексу України (також без будь-якого обговорення), який був внесений народними депутатами України В. Хара, Я. Сухим та О. Стояном.

У листопаді 2015 року (05.11.2015) Верховна Рада України прийняла за основу новий проєкт Трудового кодексу України, авторами якого виступили народні депутати Володимир Гройсман, Людмила Денісова та Михайло Папієв.

Учасники семінару. Стоїть – О.М. Потопахіна. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Стоїть – О.М. Потопахіна.
Фото © І.С. Канзафарова

Восьмого листопада 2019 року у Верховній Раді було зареєстровано одразу два законопроєкти: Трудовий кодекс України (№ 2410) – від нардепів з партії “Опозиційна платформа – За життя” і альтернативний Кодекс України про працю № 2410-1 – від Ю. Тимошенко та ще кількох депутатів (цей проєкт двічі доопрацьовувася – 14.11.2019 та 27.11.2019).

Законопроєкти № 2410 і 2410-1 майже ідентичні і складаються із 9 книг та перехідних положеннь: Книга перша “Загальні положення”; Книга друга “Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір”; Книга третя “Умови праці”; Книга четверта “Особливості регулювання трудових відносин з участю окремих категорій працівників і роботодавців”; Книга п’ята “Професійна (службова) кар’єра”; Книга шоста “Колективні трудові відносини”; Книга сьома “Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства”; Книга восьма “Відповідальність сторін трудових відносин”; Книга дев’ята “Індивідуальні трудові спори”. Але ці проєкти відрізняються кількістю статей: у проєкті № 2410 – 385 статей, а у проєкті № 2410-1 – 393 статті.

Незважаючи як на певні переваги, так і окремі недоліки цих законопроєктів, один із них (краще – № 2410-1) можна було б взяти за основу і, після ретельного доопрацювання, прийняти як новий Трудовий кодекс України.

Н.В. Ільєва. Фото © К.М. Гусейнова
Н.В. Ільєва. Фото © К.М. Гусейнова

Проте, 28.12.2019 року у Верховній Раді України був зареєстрований третій проєкт – проєкт Закону про працю № 2708 від Кабінету Міністрів України.
Цей законопроєкт складається з 9 глав і містить 98 статей.

Сама назва, структура та зміст цього проєкту свідчать про неповагу Уряду до трудового права України як галузі права, яка є основною щодо правового регулювання реалізації громадянами України свого конституційного права на працю.

Особливої уваги заслуговують підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Згідно зі ст. 35 проєкту Закону, роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником. Про рішення розірвати трудовий договір роботодавець повинен письмово або зазначеними у трудовому договорі засобами електронного зв’язку повідомити працівника у строк: 1) не менше ніж 15 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців; 2) не менше ніж 30 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців; 3) не менше ніж за 60 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років; 4) не менше ніж за 90 днів – якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 10 років.

За домовленістю сторін ці строки попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше середньоденного заробітку працівника за кожен робочий день зменшення строку такого повідомлення. Разом з тим, роботодавець має право без згоди працівника замінити ці строки попередження грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше подвійного середньо-денного заробітку за кожен робочий день зменшення строку такого попередження. У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору. Таким чином, роботодавець може звільнити будь-якого працівника без будь-яких пояснень, просто повідомити йому: «Я Вас звільняю!…».

Аналогічна (непередбачувана) ситуація – щодо підстави розірвання трудового договору у зв’язку з порушенням працівником умов трудового договору (ст. 36). У цьому випадку трудовий договір може бути розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку з порушенням працівником умов трудового договору (своїх обов’язків) понад два рази протягом 180 календарних днів. Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення відповідно до цієї статті, визначається у трудовому договорі. Тобто, мова йде про звільнення працівника за порушення трудової дисципліни.

До речі, у проєкті Закону зовсім відсутній розділ «Трудова дисципліна», в якому повинні бути норми щодо видів дисциплінарних стягнень та порядку їх застосування. Таким чином, при укладенні трудового договору (також у письмовій формі – ст.25), однією із обов’язкових умов якого є права і обов’язки сторін трудового договору (п. 4 ч. 2 ст. 16), роботодавець пропонує включити в договір певні обов’язки працівника, наприклад – у вищезгаданих проєктах ТКУ основними обов’язками працівника є: особисте і сумлінне виконання своїх обов’язків за трудовим договором; дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог локальних нормативних актів роботодавця; виконання встановлених норм праці та завдань роботодавця; дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці; дбайливе ставлення до майна роботодавця; негайне повідомлення роботодавця про загрозу життю чи здоров’ю працівників, збереженню їхнього майна; повідомлення роботодавця про причини відсутності на роботі; повага честі, гідності та інших особистих немайнових прав роботодавця; відшкодування шкоди, заподіяної майну роботодавця винними діями під час виконання трудових обов’язків; нерозголошення державної таємниці; інші обов’язки, передбачені законом, колективним договором, трудовим договором з працівником або локальним нормативним актом роботодавця (ст. 21).

Порушення працівником будь-якого з цих обов’язків дає право роботодавцю його звільнити. При цьому не визначається причина порушення працівником своїх обов’язків (поважна, неповажна). Роботодавець тільки зобов’язаний навести фактичні дані, що підтверджують порушення працівником умов трудового договору. У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівнику в спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим листом із повідомленням про вручення інформації про розірвання трудового договору у зв’язку з порушенням працівником його умов з наведенням фактичних даних, що стосуються порушення працівником умов трудового договору.

У проєкті Закону пропонується суттєво зменшити грошові виплати працівникові у випадках, передбачених чинним законодавством. Так, згідно зі ст. 34, якщо трудовий договір розривається за ініціативою працівника у зв’язку з порушенням роботодавцем умов трудового договору, останній зобов’язаний виплатити працівникові компенсацію у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше 50 середньоденних заробітних плат – за чинним КЗпП не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44).

У разі невиплати з вини роботодавця належних працівникові при звільненні сум у встановлені строки (ст. 75) роботодавець зобов’язаний сплатити працівникові пеню в розмірі 0,5 відсотка невиплачених сум за кожен день затримки по день фактичного розрахунку – за чинним КЗпП повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117).

Згідно з проєктом Закону, оплата праці за роботу у вихідні, святкові чи неробочі дні здійснюється у підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З урахуванням такого підвищення оплата праці має бути принаймні на 20 відсотків вищою від оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому договорі норми праці (ст. 71) – за чинним КЗпП робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі: 1) відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; 2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки (ст. 107).

При застосуванні надурочних робіт оплата праці здійснюється у підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З урахуванням такого підвищення оплата праці має бути принаймні на 20 відсотків вищою від оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому договорі норми праці (ст. 71) – за чинним КЗпП робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки (ст. 106).

Щодо профспілок. В проєкті Закону цей суб’єкт трудових відносин зовсім не згадується. Згідно зі ст. 10 проєкту Закону, представниками працівників є особи, уповноважені трудовим колективом на представництво інтересів. Представники працівників здійснюють свою діяльність із захисту трудових, соціальних та економічних прав та інтересів працівників у встановленому законом порядку. Роботодавець сприяє законній діяльності представників працівників.

Для порівняння: на відмінну від чинного КЗпП, у проєктах ТКУ також немає спеціальної глави, присвяченої професійним спілкам, але вони визначені як один із суб’єктів, що можуть брати участь у трудових відносинах. Крім того, встановлюється обов’язок роботодавців звертатися до профспілок при вирішенні низки питань.

Порівнюючи чинний КЗпП і законопроєкти № 2410 та 2410-1 з проєктом Закону про працю № 2708 (в частині правового регулювання укладення, зміни та припинення трудового договору, умов праці, порядку вирішення трудових спорів тощо), безперечно можна сказати, що останній проєкт суттєво погіршує правове становище працівників, особливо – щодо припинення трудового договору та умов праці, а тому є “антитрудовим”.

В обговоренні питань, пов’язаних з проблематикою семінару, взяли активну участь: декан ЕПФ, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.І. Труба (звернув увагу на проблему захисту трудових прав у приватному секторі економіки, а також на проблеми розмежування категорій “трудовий договір” та “договір підряду” і використання відповідних юридичних конструкцій – у разі прийняття нового Закону про працю); кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін О.М. Потопахіна (дала критичну оцінку законопроєктам, що аналізувалися); кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та правосуддя, голова Профбюро ЕПФ Н.В. Ільєва (звернула увагу на проблеми правового регулювання діяльності профспілкових організацій).

Автор інформації: А.М. Комаренко

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ “НОВЕЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ ЩОДО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ” (28.10.2019)

Двадцять восьмого жовтня 2019 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар “Новели судової практики у справах щодо спільної сумісної власності подружжя”.

Учасники семінару. Фото © А.Л. Святошнюк
Учасники семінару. Фото © А.Л. Святошнюк

Як доповідачі на заході виступили: ст. викладач кафедри, адвокат  Ю. О. Пилипенко; викладач кафедри К.М. Гусейнова; магістранти спеціальності “Право” О. Хрищева та І. Подлісняк.

Активну участь в обговоренні питань, що розглядалися, взяли:  докт. юрид. наук, проф., Заслужений юрист України І.С. Канзафарова; канд. юрид. наук, проф., Заслужений юрист України Л.М. Токарчук; канд. юрид. наук, доц. О.В. Байло; канд. юрид. наук, доц., адвокат В.В. Валах; ст. викладач І.О. Голоденко та ін.

Основні положення доповіді К.М. Гусейнової та Ю.О. Пилипенко

Проблеми теорії та практики у справах щодо поділу спільної сумісної власності подружжя

Питання правового регулювання майнових відносин у сім’ї завжди були об’єктом пильної уваги як законодавця, так і вчених, тому їх регулювання відображається в низці законодавчих актів та масиві судової практики. Протягом ряду останніх десятиліть майнові відносини подружжя активно аналізувалися вітчизняними вченими, але до цього часу існують певні прогалини, які необхідно врегулювати, адже найбільша кількість сімейних спорів виникає саме щодо цієї проблеми. Тому, на нашу думку, доцільно буде здійснити детальний аналіз питання про поділ майна подружжя та виокремити проблемні моменти.

К.М. Гусейнова. Фото © А.Л. Святошнюк
К.М. Гусейнова. Фото © А.Л. Святошнюк

Визначальним у праві спільної сумісної власності подружжя є принцип спільності нажитого у період шлюбу майна. Режим спільності майна подружжя означає, що:  майно, набуте подружжям за час шлюбу, вважається спільним, якщо інше не встановлено домовленістю сторін; подружжя має рівні права щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності; майно належить подружжю без визначення часток кожного з них у праві власності. Однак, один із подружжя може не погодитися з презумпцією спільності майна і звернутися до суду з вимогою про визнання за ним права особистої власності на певну річ, але у цьому разі на ньому буде лежати тягар доведення протилежного.

Ю.О. Пилипенко. Фото © А.Л. Святошнюк
Ю.О. Пилипенко. Фото © А.Л. Святошнюк

Майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути поділене між сторонами. В. Маслов зазначає, що поділ спільного майна подружжя – «один із способів припинення права спільної сумісної власності подружжя за вимогою одного або обох з подружжя. Сутність поділу полягає у тому, що спільне майно розподіляється між подружжям, в результаті чого спільна власність припиняється і кожен з подружжя стає власником частки, яка виділяється. А. Івановим висловлена теза про те, що в результаті поділу зникає спільне майно подружжя і не виникає ніякого договірного режиму їх майна. Більш обґрунтованою є точка зору І. Жилінкової, згідно з якою у вказаній ситуації припиняє діяти законний режим спільності майна і на його місці виникає договірний режим роздільності. Щодо такого майна діють правила, які визначають порядок володіння, користування і розпорядження роздільним майном кожним з подружжя. Відповідно, один з подружжя наділяється комплексом прав з володіння, користування і розпорядження своїм майном, а інший зобов’язаний не чинити йому перешкоди».

О. Хрищева. Фото © А.Л. Святошнюк
О. Хрищева. Фото © А.Л. Святошнюк

Поділ спільного майна подружжя може бути здійснено під час існування шлюбу, у процесі його розірвання, а також після розірвання шлюбу. Відповідно до ч. 1 ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Поділ майна подружжя може бути здійснено у добровільному або судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося щодо визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток.

Якщо між подружжям виникає спір щодо розміру належних їм часток, порядку або способу поділу спільного майна, то добровільний порядок поділу майна змінюється на судовий. При поділі майна суду, в першу чергу, необхідно визначити його предмет, тобто те майно подружжя, яке підлягає поділу.

При поділі майна подружжя мають враховуватися три категорії об’єктів:

а) речі (окрема річ або сукупність речей), які належать подружжю на праві спільної сумісної власності;

б) кредиторські вимоги подружжя (право вимоги за договором позики, купівлі-продажу тощо, коли подружжя виступає як кредитор і вправі вимагати повернення боргу, передачі речі тощо);

в) боргові зобов’язання подружжя (зобов’язання, за якими подружжя виступає як боржник і зобов’язане повернути борг, повернути або передати річ тощо).

Надзвичайно проблемним є питання, чи можуть бути віднесені до складу спільного майна подружжя борги. Враховуючи положення ч. 1 ст. 190 ЦК України, яка зараховує до поняття “майно” майнові права та обов’язки, що належать суб’єкту правовідносин, можна було б зробити позитивний висновок на користь даного твердження. Разом з тим, ні СК України, ні інші законодавчі акти не дають підстави для висновку про загальність правила щодо включення до складу спільного майна подружжя боргів. Так, згідно з ч. 2 ст. 52 ЦК України фізична особа-підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. Із змісту зазначених норм випливає, що при порушенні зобов’язання одним з подружжя останній відповідатиме своєю часткою у праві спільної сумісної власності, а не спільним сумісним майном у цілому.

Поділ майна подружжя здійснюється в два етапи: по-перше, суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно, і, по-друге, здійснює поділ майна відповідно до встановлених часток. При визначенні розміру часток кожного з подружжя суд виходить з того, що відповідно до законодавства частки майна дружини та чоловіка є рівними (ч. 1 ст. 70 СК України). Це правило не змінюється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ч. 1 ст. 60 СК України).

Учасники семінару. Фото © А.Л. Святошнюк
Учасники семінару. Фото © А.Л. Святошнюк

Разом з тим, законодавство встановлює два винятки із загального правила щодо рівності часток подружжя в праві на майно. По-перше, суд може відступити від засади рівності часток і зменшити частку одного з подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї  (ч. 2 ст. 70 СК України). По-друге, суд може збільшити частку в праві на майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування (ч. 3 ст. 70 СК України).

Ще однією проблемою є те, що відповідно до ч. 3 ст. 70 СК України  збільшення розміру частки одного з подружжя в майні пов’язується лише з випадками стягнення аліментів на дитину. Така новела сімейного законодавства, на нашу думку, є невдалою.

Разом з тим, як показує судова практика, розмір частки одного з подружжя нерідко збільшується судами і у тих випадках, коли аліментні вимоги заявлені не були, якщо, наприклад, дитина хворіє, потребує матеріальної допомоги. Суди практично повністю ігнорують новий порядок збільшення розміру частки подружжя в праві на майно і не пов’язують його із процедурою стягнення аліментів. Це пояснюється «незручністю» вказаної норми та неможливістю її практичного застосування. Намагаючись якось «прив’язати» ч. 3 ст. 70 СК України до конкретних ситуацій, суди лише вказують, що «відповідач не сплачує аліментів на дитину», «суд може відійти від засад рівності часток подружжя з урахуванням наявності дітей» тощо.

Такий підхід не відповідає вимогам ч. 3 ст. 70 СК України, однак він застосовується судами для забезпечення інтересів того з подружжя, з яким залишається проживати дитина. В окремих випадках суди, формально виконуючи вимоги закону, відмовляють в проханні одного з подружжя збільшити його частку в праві на майно на тій підставі, що з ним залишається проживати дитина (якщо аліменти не були нараховані та сплачені). Таке рішення відповідає вимогам ч. 3 ст. 70 СК України, однак за своєю суттю залишає деякі відкриті питання. Важко погодитися з тим, що підхід, закріплений в ч. 3 ст. 70 СК України, має на меті забезпечити інтереси того з подружжя, який опікується дитиною і несе основний тягар її утримання після розірвання шлюбу. Вказане свідчить про те, що закріплена в ч. 3 ст. 70 СК України норма є невдалою як в теоретичному аспекті, так і з практичної точки зору.

Подлісняк. Фото © А.Л. Святошнюк
І. Подлісняк. Фото © А.Л. Святошнюк

Після визначення судом частки кожного з подружжя в праві на майно здійснюється другий етап — безпосередній поділ майна подружжя відповідно до цих часток, які належать кожному з них. По-перше, відповідно до ст. 71 СК України суд може винести рішення щодо поділу майна в натурі. Такий спосіб застосовується щодо подільних речей, тобто речей, які можна поділити без втрати їх цільового призначення (ст. 183 ЦК України). По-друге, суд може прийняти рішення про присудження майна одному з подружжя з покладенням на нього обов’язку надати другому з подружжя компенсацію замість його частки у праві спільної сумісної власності (частини 2, 4, 5 ст. 71 СК України).

Аналіз судової практики у справах щодо поділу  спільної сумісної власності подружжя

Чинний на сьогодні ЦПК України (ч. 4 ст. 263 ЦПК України) передбачає, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Аналогічне твердження закріплене і в ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів». З огляду на зазначене та з урахуванням суперечливої редакції норм чинного Сімейного кодексу України, важливим є ретельне вивчення судової практики ВС, а саме його правових висновків щодо правильності застосування норм матеріального права, що регулюють порядок поділу спільного майна подружжя. Найцікавішими правовими висновками є такі.

Дружина може і не знати про борг чоловіка але несе з ним солідарну відповідальність за повернення, якщо в суді буде встановлено, що кошти були витрачені в інтересах сім’ї (ВС/ЦКС у справі № 639/7335/15-ц від 03 травня 2018 р.).

Для солідарної відповідальності жінки за боргами чоловіка недостатньо лише факту виникнення боргу, тобто отримання позики, під час шлюбу. Необхідно встановити у суді, що позика або будь-який інший правочин, з якого виникає борг чоловіка, був укладений ним в інтересах сім’ї. У даній справі не було встановлено судом, що кошти, отримані внаслідок позики, були витрачені чоловіком в інтересах сім’ї, наприклад, дійсно для будівництва будинку, тому солідарна відповідальність жінки за таким боргом неможлива.

Проте ВС підкреслив, що жінка може і не знати про борги чоловіка, і ця обставина не звільняє її від солідарної відповідальності по цим боргам, якщо буде встановлено у суді, що одержані кошти (чи майно) були використані чоловіком в інтересах сім’ї.

У випадку,  коли встановлено, що один з подружжя здійснив відчуження спільного майна проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не на її потреби, таке майно враховується при поділі  (ВС/КЦС, справа № 726/2165/15-ц, 21.03.18).

За висновком Верховного Суду, у випадку, коли при розгляді вимог про поділ спільного сумісного майна подружжя буде встановлено, що один із них здійснив його відчуження чи використав його на свій розсуд проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не на її потреби або приховав його, таке майно або його вартість враховується при поділі.

Факт незвернення із позовом про розподіл майна подружжя не є підставою для припинення права власності на спільну сумісну власність (ВС/КЦС № 647/1683/15-ц від 28.02.2018).

Відповідно до частини другої статті 405 ЦК України член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі його відсутності без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом.

Частиною першою статті 383 ЦК України та статтею 150 ЖК УРСР закріплені положення, відповідно до яких громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їх сімей та інших осіб.

Спірна квартира є спільним сумісним майном,  набутим подружжям у шлюбі, отже, відповідач є співвласником вказаної квартири. Сам факт незвернення відповідача до суду із позовом про розподіл майна подружжя не є підставою, з якою закон пов’язує (визначає) припинення права власності на спільну сумісну власність.

Особам, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно, набуте ними за час спільного проживання або набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти (ВС/КЦС, справа №490/6060/15-ц, 17.04.2019).

 1. Визнання майна таким, що належить на праві спільної сумісної власності жінці та чоловікові, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, відбувається шляхом встановлення факту проживання однією сім’єю, ведення спільного побуту, виконання взаємних прав та обов’язків.
 1. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі (ч. 4 ст. 368 ЦК України).
 1. Обов’язковою умовою для визнання осіб членами однієї сім’ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, наявність інших обставин, які підтверджують реальність сімейних відносин (положення п. 6 Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 р. № 5-рп/99).

Хоча придбана у шлюбі квартира була записана лише на чоловіка, він не зміг виселити прописану у ній колишню дружину, яка при цьому у цій квартирі і НЕ проживала (ВС/КЦС від 28 лютого 2018 р. у справі № 647/1683/15-ц). 

Чоловік як власник квартири подає позов про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. І раптом виявляється, що квартира все ж таки автоматично належить до спільного сумісного майна подружжя, попри те, що строки на звернення до суду із позовом про поділ майна після розлучення колишньою дружиною вже пропущені, а у Реєстрі її прізвище не значиться. Верховний Суд підкреслив, що у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про припинення права власності відповідачки на спірну квартиру. Тобто, в цьому випадку презумпція спільності права власності на майно подружжя застосована «по повній».

Висновки

Спільність майна, як правило, повною мірою забезпечує інтереси подружжя. Проте в житті можуть виникати ситуації, коли подружжя доходить висновку про припинення режиму спільності та поділ належного йому майна.

Подружжя може бути суб’єктом майнових відносин, у тому числі – відносин власності, як на загальних цивілістичних засадах, так і на підставі спеціальних умов, спричинених фактом перебування їх у шлюбі. При цьому найбільш істотно виявляються особливості тих майнових відносин подружжя, які складаються між ними (внутрішні відносини). Ці особливості визначаються переважно нормами сімейного законодавства, а зовнішні (відносини подружжя з третіми особами) – переважно нормами цивільного законодавства. Таким чином, правове регулювання поділу майна подружжям ускладнене і переобтяжене характером особистих стосунків між чоловіком і дружиною, що, своєю чергою, і вимагає окремого глибокого їх дослідження.

На нашу думку, все-таки існують певні прогалини у законодавстві, проте, стрімкий розвиток українського законодавства, який буде включати імплементацію міжнародної практики, призведе до усунення існуючих недоліків та гармонізації нормативно-правових актів України.

Список використаних джерел:

 1. Ариванюк Т.О. Правове регулювання відносин власності між подружжям: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.03 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. К., 2002. 190 с.
 2. Чудік Т.В. Особливості поділу майна подружжя. Молодий вчений. 2018. № 3 (55) С. 633-636.
 3. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 № 11. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.
 4. Дружина може і не знати про борг чоловіка, але несе з ним солідарну відповідальність за повернення, якщо в суді буде встановлено, що кошти були витрачені в інтересах сім’ї (ВС/ЦКС у справі № 639/7335/15-ц від 03 травня 2018 р.). URL: https://protocol.ua/ua/vs_ktss_ginka_moge_i_ne_znati_pro_borg_cholovika_ale_nese_z_nim_solidarnu_vidpovidalnist_za_povernennya/
 5. У випадку коли встановлено, що один з подружжя здійснив відчуження спільного майна проти волі іншого з подружжя і не в інтересах сім’ї чи не на її потреби, таке майно враховується при поділі (ВС/КЦС, справа № 726/2165/15-ц, 21.03.18). URL: https://protocol.ua/ua/vs_ktss_u_vipadku_koli_vstanovleno_shcho_odin_z_podruggya_zdiysniv_vidchugennya_spilnogo_mayna_proti_voli_inshogo_z_podruggya_i_ne_v_interesah_sim_i_chi_ne_na_ii_potrebi_take_mayno_vrahovuetsya_pri_podili_(vs_ktss_sprava_726_2165_15_ts_21_03_18)/
 6. Факт незвернення із позовом про розподіл майна подружжя не є підставою для припинення права власності на спільну сумісну власність (ВС/КЦС № 647/1683/15-ц від 28.02.2018). URL: https://protocol.ua/ua/vs_ktss_fakt_nezvernennya/
 7. Особам, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно, набуте ними за час спільного проживання або набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти (ВС/КЦС, справа №490/6060/15-ц, 17.04.2019). URL: https://protocol.ua/ru/tsivilniy_shlyub_osobam_yaki_progivayut_odnieyu_sim_eyu_bez_reestratsii_shlyubu_na_pravi_spilnoi_sumisnoi_vlasnosti_nalegit_mayno_nabute_nimi_za_chas_spilnogo_progivannya_abo_nabute_v_rezultati_spilnoi_pratsi_ta_za_spilni_groshovi_koshti/
 8. Хоча придбана у шлюбі квартира була записана лише на чоловіка, він не зміг виселити прописану у ній колишню дружину, яка при цьому у цій квартирі і НЕ проживала (ВС/КЦС від 28 лютого 2018 р. у справі № 647/1683/15-ц). URL: https://protocol.ua/ua/vs_ktss_hocha_pridbana_u_shlyubi_kvartira_bula_zapisana_lishe_na_cholovika/                                       

Автори інформації: К.М. Гусейнова, Ю.О. Пилипенко

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ” (27.09.2019)

Двадцять сьомого вересня 2019 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Французький бульвар, 24/26, новий корпус, ауд. 207) відбувся Науково-практичний семінар, присвячений теоретичним та практичним проблемам укладення цивільно-правових договорів у мережі Інтернет. Організатором заходу виступила кафедра цивільно-правових дисциплін у співробітництві із заступником декана ЕПФ з наукової роботи д.ю.н. А. В. Смітюхом.

З доповідями на семінарі виступили: к.ю.н., доц. кафедри цивільно-правових дисциплін Арина Леонідівна Святошнюк; магістранти  спеціальності “Право” Анна Кисель, Аліна Кривошликова та Мар’яна Ячменська. У семінарі взяли участь співробітники кафедри цивільно-правових дисциплін, кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права, аспіранти кафедри цивільно-правових дисциплін та магістранти 1 року навчання економіко-правового факультету, а також студенти та аспіранти факультету міжнародних відносин, політології та соціології.

Учасники семінару (зліва направо): А. Кривошликова, А. Л. Святошнюк, Л. М. Токарчук, М. Ячменська, А. Кисель
Учасники семінару (зліва направо): А. Кривошликова, А. Л. Святошнюк, Л. М. Токарчук, М. Ячменська, А. Кисель

Доповіді спричинили бурну дискусію, в якій взяли активну участь: к.ю.н., проф.  Л. М.  Токарчук, к.ю.н., доц. О. В. Байло, ст. викл. А. М. Комаренко, магістрант спеціальності “Право” Є. Каташинський. Зокрема, особливий інтерес викликала судова практика щодо вирішення спорів, які виникають із цивільно-правових договорів, що укладаються у мережі Інтернет, та «онлайн-платформи» вирішення спорів, що виникають у вказаній сфері.

Основні положення доповіді А. Л. Святошнюк ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОГОВОРИ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”

Постановка проблеми

Укладення договорів за допомогою новітніх електронних технологій стає дедалі більш розповсюдженим явищем. Використання електронної пошти, різних месенджерів та інших подібних комунікаційних засобів суттєво прискорює і, як наслідок, спрощує процедуру погодження умов договору і досягнення консенсусу між сторонами. Крім того, цей механізм укладення договорів існує вже достатньо тривалий час (фактично, з кінця 90-х років ХХ ст.), що робить його ще більш привабливим для бізнесу: сторонам договору не доводиться бути першопрохідцями у застосуванні тих чи інших комунікаційних технологій, адже вони уже давно використовуються в практиці, а під час їх розроблення враховується досвід попередників.

А. Л. Святошнюк – під час виступу
А. Л. Святошнюк – під час виступу

Утім, у практиці правового регулювання укладення договорів за допомогою електронних засобів зв’язку, як і раніше, залишається низка питань. Зокрема, це питання, пов’язані з розмежуванням оферти і пропозиції робити оферти, визначенням способів вираження акцепту, з’ясуванням часу і місця укладення договору, які знову актуалізуються в практиці укладання саме електронних договорів.

Для вирішення цих питань у різних країнах були обрані різні підходи. У одних країнах були зроблені спроби внести зміни до законодавства (для того, щоб особливим чином урегулювати порядок укладення електронних договорів). Тому фактично було створено два паралельні режими регулювання: для традиційних («паперових») договорів та електронних. У інших же країнах, навпаки, було вирішено не втручатися у сферу законодавчого регулювання (щоб уникнути подібних паралельних режимів). Було зроблено висновок, що більш ефективним є не зміна існуючих положень класичного договірного права, а їх особливе застосування при вирішенні питань, що виникають при укладанні електронних договорів.

Незважаючи на те, що саме цей, останній, підхід був підтриманий на міжнародному рівні при розробці типових законів, конвенцій і директив у сфері електронної комерції, питання про те, який із підходів є кращим, залишається все ще актуальним. Розвиток електронної комерції ставить нові завдання перед законодавцем, від ефективності вирішення яких залежить стан національної економіки. Державне регулювання цього елементу господарювання не є ідеальним та потребує подальшого вивчення та вдосконалення.

Джерела правового регулювання

В Україні окремі положення щодо можливості укладання електронних договорів закріплені у Цивільному (ст. 207) та Господарському (ст. 181) кодексах України. Проте, жодних положень щодо особливостей укладення, форми та змісту електронних договорів зазначені кодекси не містять.

Учасники семінару
Учасники семінару

Крім того, на національному рівні цивільно-правові договори, що укладаються у мережі Інтернет, регулюються такими спеціальними законами, як: Закон України від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів», Закон України від 3 липня 1996 року «Про рекламу», Закон України від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», Закон України від 5 липня 1994 року «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України від 18 листопада 2003 року «Про телекомунікації», Закон України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закон України від 1 червня 2010 року «Про захист персональних даних», Закон України від 3 вересня 2015 року «Про електронну комерцію», Закон України від 5 жовтня 2017 року «Про електронні довірчі послуги». Слід зазначити, що більшість положень щодо специфіки укладення, форми та змісту електронних договорів міститься у Законах України «Про електронну комерцію» та «Про електронні довірчі послуги».

Норми останнього закону «побудовані» на основі положень eIDAS – Регламенту ЄС 2014 року про електронну ідентифікацію, верифікацію та довірчі послуги (Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market). Низка положень є прямим перекладом. Юристам слід мати на увазі факт цієї аналогії, оскільки цілком ймовірно, що не тільки закон, а і його тлумачення із правозастосуванням ітимуть за європейською практикою. Зокрема, Закон описує електронний підпис, удосконалений електронний підпис і кваліфікований електронний підпис. Крім того, визначені окремі положення щодо ідентифікації особи, що має намір укласти договір, або надає послуги, що є кроком до вирішення питання щодо проблеми ідентифікації сторін договору та гарантії їх безпеки.

На міжнародному рівні окремі положення цивільно-правових договорів, що укладаються у мережі Інтернет, регулюються Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про використання електронних повідомлень у міжнародних договорах (Нью-Йорк, 2005 р.); Типовим законом ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (2001 р.); Типовим законом ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю (1996 р.); Рекомендаціями для урядів і міжнародних організацій щодо правового значення записів на ЕОМ (1985 р.).

Теоретичні та практичні проблеми, що виникають у зв’язку з укладенням електронних договорів

Зокрема, до них відносяться проблемні аспекти, пов’язані з визначенням правової природи електронних договорів, розмежуванням оферти і пропозиції робити оферти, визначенням способів вираження акцепту, з’ясуванням часу і місця укладення договору.

 1. Правова природа електронних договорів

На сьогоднішній день у юридичній науці відсутня єдина точка зору щодо визначення правової природи електронних договорів, у законодавстві різних країн існують різні підходи до вирішення вказаної проблеми. Спробуємо дослідити два підходи щодо вирішення цього питання.

Відповідно до першого підходу, електронна форма договору є окремою формою договору (використовується в багатьох зарубіжних країнах). Відповідно до цього підходу «письмова» та «електронна» форми є видовими щодо родового поняття, яким слід вважати «запис», тобто фіксацію змісту договору на матеріальному або електронному носієві, який надає можливість зберігати інформацію про зміст правочину протягом тривалого часу і відтворити її на першу вимогу у формі, зрозумілій людині.

А. Кисель – під час виступу
А. Кисель – під час виступу

Відповідно до другого підходу, договір, вчинений з використанням електронних засобів зв’язку, є різновидом письмової форми. Віднесення договорів, вчинених за допомогою електронних засобів зв’язку, до письмових  слід розуміти як подання інформації (змісту правочину) на інших носіях, аніж папір, однак із фіксацією волі (думки, намірів) сторін через логічно упорядковані знаки. Матеріальним носієм буде комп’ютерний диск, із якого зчитується відповідна інформація через її сприйняття на моніторі або після роздрукування на папері. Тому електронно-цифрова форма є різновидом письмової форми з урахуванням специфіки мережі Інтернет.

Зокрема, Цивільний кодекс України визнає можливість укладення правочинів в електронній формі, розглядаючи її як еквівалент письмової форми, відповідно до другого пілходу. Стаття 207 Цивільного кодексу передбачає, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку. При цьому, вимога щодо письмової форми є дотриманою, якщо зміст правочину зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Доцільно погодитись з тим, що електронна форма укладення договорів можлива там, де це прямо передбачене спеціальним законодавством про певний вид договорів, наприклад, банківська сфера та цінні папери.

 1. Розмежуванням оферти і пропозиції робити оферти

Наступним проблемним питанням теорії та практики укладення електронних договорів є розмежування оферти і пропозиції робити оферти.

Як правило, основними вимогами до оферти є те, що оферта повинна містити всі істотні умови майбутнього договору, і те, що вона має виражати намір оферента бути зв’язаним її умовами в разі акцепту. Однак законодавство і судова практика деяких держав нерідко висувають ще одну вимогу, згідно з якою оферта повинна бути адресована конкретній особі (або особам), а не звернена до невизначеного кола осіб. У противному разі пропозиція укласти договір буде вважатися не офертою, а пропозицією робити оферти, що істотно впливає на визначення моменту укладення договору.

Учасники семінару
Учасники семінару

Ця проблема у правовій доктрині дістала назву «проблеми публічної оферти» і, як показує практика, безпосередньо стосується питань укладення договорів за допомогою засобів електронного зв’язку. Поряд з тими договорами, які укладаються шляхом обміну електронними повідомленнями між заздалегідь визначеними контрагентами через їх персоніфіковані електронні адреси, у сфері електронної комерції існує величезна кількість договорів, які укладаються суб’єктами підприємницької діяльності з будь-якою особою, яка звернулася до них. Для цього суб’єкти електронної комерції розміщують на сторінках веб-сайтів оголошення і рекламу своїх товарів (робіт, послуг), з якими може ознайомитися необмежене коло осіб. У зв’язку з цим у правозастосовній практиці неодноразово виникало питання про те, чи є подібні оголошення і реклама офертами.

Передусім слід зазначити, що в класичному договірному праві питання про розмежування публічної оферти і запрошення робити оферти вирішується по-різному. Фактично його вирішення залежить від того, який саме варіант обраний на рівні законодавства і судової практики певної держави. Так, у країнах англо-американського права, а також у Німеччині пропозиція, адресована необмеженій кількості осіб, не має статусу оферти, а є лише запрошенням робити оферти. Так, у Німеччині офертою вважається тільки та пропозиція, яку адресовано конкретній особі (ст. 145 НЦУ). На відміну від цього у Франції, Італії, Російській Федерації та деяких інших країнах така пропозиція вважається офертою. Наприклад, згідно з Цивільними кодексами РФ (частини 1, 2 ст. 437 ЦК Російської Федерації) і Республіки Білорусь (частини 1, 2 ст. 407 ЦК Республіки Білорусь) пропозиція, що містить всі істотні умови договору і з якої вбачається воля особи, яка робить таку пропозицію, укласти договір на зазначених у ній умовах з кожним, хто відгукнеться, визнається офертою (публічна оферта).

Проблема запровадження спеціального правила співвідношення оферти і запрошення до оферти при укладенні електронних договорів була по-різному вирішена і на рівні національних законодавств й судової практики окремих країн. Наприклад, у Франції загальне правило, сформульоване ще задовго до появи електронних засобів зв’язку, було залишено незмінним і для договорів. Водночас у ЦК Франції з’явилась ст. 1369-4, яка дещо деталізувала загальне правило в контексті порядку укладення саме електронних договорів і визначила, що будь-яка особа, яка пропонує за допомогою електронних засобів зв’язку доставку товарів або надання послуг, вважається оферентом і є пов’язаною своєю офертою стільки, скільки її оферта доступна для ознайомлення.

Як відомо, згідно із загальним правилом, сформульованим у Цивільному кодексі України (ст. 641 ЦК), безадресна пропозиція укласти договір не є офертою. З цього правила ЦК передбачає два винятки: перший виняток полягає в тому, що пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, вважається офертою, якщо в ній прямо вказано про це (ч. 2 ст. 641 ЦК). Наприклад, іноді володільці сайту прямо вказують, що те чи інше оголошення, розміщене на веб-сторінці, є публічною офертою. Другий виняток передбачено ст. 699 ЦК, яка регулює особливості укладення договорів роздрібної купівлі-продажу. Так, пропозиція товару в рекламі, каталогах і в інших описах товару, адресованих невизначеному колу осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору, вважається офертою.

Учасники семінару: О. М. Потопахіна та А. Л. Святошнюк
Учасники семінару: О. М. Потопахіна та А. Л. Святошнюк

Також публічною офертою вважається виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про нього в місцях його продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що товар не призначений для продажу. Однак Закон України «Про електронну комерцію» принципово змінив правило про співвідношення оферти і запрошення робити оферту в контексті укладення електронних договорів. Так, згідно з ч. 4 ст. 11 цього Закону пропозиція укласти електронний договір може бути зроблена шляхом відправки комерційного електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) в мережі Інтернет або в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, з чого випливає, що оферта може бути виставлена на огляд для будь-якого користувача мережі Інтернет. Про це свідчать й інші положення зазначеного Закону, зокрема, ч. 2 ст. 8 цього Закону, відповідно до якої покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції іменується особою, яка приймає (акцептує) пропозицію іншої сторони про укладення договору. Отже, особа, яка є продавцем (виконавцем) товарів (робіт, послуг) і яка розміщує оголошення на певному веб-сайті, є оферентом.

 1. Визначенням способів вираження акцепту

Наступною проблемою є визначення способів вираження акцепту.

Акцепт є другою обов’язковою стадією укладення будь-якого договору, у тому числі і електронного. Згідно із загальним правилом, акцепт повинен відповідати двом основним вимогам: бути повним (містити згоду з усіма умовами договору, запропонованими в оферті) і безумовним (не містити нових умов і не змінювати запропонованих). Однак, окрім змісту акцепту, важлива також форма і способи його вираження, особливо в країнах континентального права, в яких формальним вимогам приділяється окрема увага, а їх недотримання часом може спричинити недійсність правочину.

Так, з аналізу положень ЦК України випливає, що існують такі форми вираження акцепту: 1) усна; 2) письмова, шляхом надання оференту письмового документа (якщо певний договір повинен бути укладений у письмовій формі); 3) конклюдентна, тобто шляхом виконання умов договору, зазначених в оферті (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо) (ч. 2 ст. 642 ЦК України); 4) мовчазна, у випадках, установлених договором або законом (ч. 3 ст. 205 ЦК України). У практиці ж укладення електронних договорів укорінились доволі специфічні форми вираження волі акцептанта, які варіюються залежно від того, в якому порядку укладається той чи інший договір. Так, якщо договір укладається через певний інтернет-магазин з будь-якою особою, яка звернеться (тобто, в автоматизованому режимі), то акцепт, як правило, виражається «кліком» або іншою дією, пов’язаною із завантаженням відповідної веб-сторінки. У зв’язку з цим у доктрині та судовій практиці країн загального права виникла ціла класифікація електронних договорів залежно від способу вираження згоди на укладення договору. Найбільш поширеною, якщо не сказати класичною, є дихотомічна класифікація електронних договорів, згідно з якою виділяють click-wrap і browsewrap-контракти.

Учасники семінару (зліва направо): А. Кривошликова, А. Л. Святошнюк, Л. М. Токарчук, М. Ячменська, А. Кисель
Учасники семінару (зліва направо): А. Кривошликова, А. Л. Святошнюк, Л. М. Токарчук, М. Ячменська, А. Кисель

Так, перший різновид договорів (clickwrap-контракти) характеризується тим, що особа, яка приєдналася до умов договору, має можливість ознайомитися з ними до моменту вираження своєї згоди, а сама згода виражається шляхом «кліка» на відповідному інтерактивному зображенні на екрані (наприклад, шляхом проставляння «галочки» у вікні «я згоден з умовами договору»).

Друга група контрактів охоплює ситуації, коли умови договору доступні для ознайомлення за посиланням на веб-сайті, але користувач не обов’язково повинен пройти за цим посиланням, щоб висловити згоду на укладення договору.  Користувач у даному випадку взагалі не висловлює своєї згоди в явній формі, – його згода висловлюється шляхом простого завантаження певної сторінки, повторного звернення до сторінки веб-сайту або непокидання цієї сторінки протягом певного часу. Найчастіше договори типу browsewrap – це договори, що містять заборону на копіювання змісту веб-сторінки без дозволу власника сайту, договори про збір та обробку персональних даних відвідувачів сайту тощо.

 1. З’ясуванням часу і місця укладення договору

 З появою електронних договорів у законодавчі акти окремих країн були внесені спеціальні правила визначення моменту укладення саме цих договорів, які відрізняються від правил визначення моменту укладення традиційних «паперових» договорів. Наприклад, якщо проаналізувати законодавства пострадянських держав, то можна виявити, що у всіх цих країнах на рівні цивільних кодексів традиційно підтримувалася так звана «теорія отримання», згідно з якою договір визнається укладеним у момент одержання особою, яка направила оферту, її акцепту.

Однак, у деяких державах СНД на рівні спеціального законодавства, що регулює сферу електронної комерції та електронного документообігу, були запроваджені норми, якими фактично була підтримана інформаційна теорія визначення моменту укладення саме електронних договорів. Наприклад, згідно зі ст. 22 Закону Республіки Молдова «Про електронну торгівлю» оферта або акцепт вважаються отриманими з моменту відправлення одержувачем оферти або акцепту електронного повідомлення про їх отримання, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. При цьому якщо таке повідомлення не отримано відправником протягом строку дійсності оферти, відправник може повідомити про це одержувача і вказати строк, протягом якого підтвердження повинно бути надіслано. Якщо підтвердження не отримане в зазначений строк, електронний договір не вважається укладеним.

А Закон Республіки Молдова «Про електронний підпис та електронний документ» додатково до цього прямо вказує: в разі, коли між підписантом електронного документа і його одержувачем не погоджене інше, електронний документ вважається прийнятим одержувачем, якщо він: a) надходить в інформаційну систему, з якої одержувач здатний вилучити електронні документи; b) надходить в зазначену одержувачем інформаційну систему в формі, доступній для його використання в цій системі (ч. 4 ст. 20 вказаного Закону).

Таким чином, з аналізу зазначених положень випливає, що для визначення моменту укладення електронного договору важливий не тільки факт отримання оферентом електронного повідомлення, що містить акцепт, а й факт отримання можливості ознайомлення зі змістом цього повідомлення.

В Україні ж питання про визначення моменту укладення електронного договору не було врегульовано особливим чином. Щодо електронних договорів діє те ж правило, що і для будь-яких інших договорів, а саме: договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції (ч. 1 ст. 640 ЦК України). Водночас Законом України «Про електронну комерцію» були запроваджені правила визначення моменту відправки і доставки електронних повідомлень. Так, згідно з ч. 2 ст. 16 цього Закону електронний документ (повідомлення) вважається отриманим суб’єктом електронної комерції в момент, коли такий документ (повідомлення) отримано інформаційно-телекомунікаційною системою суб’єкта, якщо інше не передбачено законом або договором.

Надалі, у доповідях магістрантів 1 року навчання будуть висвітлені проблемні питання, що виникають у практиці при укладенні цивільно-правових договорів, що укладаються у мережі Інтернет.

Список використаних джерел

 1. Жутова С.М. Особливості укладення угод через мережу Інтернет.  «Молодий вчений». №11 (51). 2017. С. 875-879.
 2. Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури. 224 с.
 3. Про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні: Указ Президента України від 22.05.98 № 505/98. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505/98.
 4. Про електронну комерцію: Закон України від 3.09.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
 5. Найман Н. Юридична сила e-contracts: Як розцінювати договори, укладені в мережі Інтернет? URL: http://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/yuridichna-sila-econtracts-yak-rozcinyuvati-dogovori-ukladeni-v-merezhi-internet.html.
 6. Філатова Н.Ю. Регулювання особливостей укладення електронних договорів: порівняльно-правовий аналіз. Проблеми законності. Вип. 139. 2017. С. 63-77. URL: file:///C:/Users/asus/Downloads/Pz_2017_139_8.pdf.
 7. Костенко Р. Електронні підписи та новий закон. URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011023.

Основні положення доповіді А. Кисель

“ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ЯК НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ”

Технології фундаментально змінюють правові інституції, особливо порядок вирішення спорів. Поява електронної комерції зумовила виникнення платформ з онлайн вирішення спорів, які вже застосовуються на різних континентах та в усіх сферах. Це свідчить про ефективний симбіоз функціонування права та технологій.

З набранням чинності 19.01.2016 року Регламенту Європейського Парламенту і Ради відносно онлайн вирішення спорів у сфері споживання від 21.05.2013 № 524/2013 Європейська комісія ввела в дію платформу онлайн вирішенням спорів (ODR платформа), яка стала доступною для використання з метою онлайн-вирішення спорів. Дана платформа дозволяє покупцям і продавцям подавати скарги на всіх офіційних мовах Європейського Союзу [1].

Мета платформи полягає у тому, щоб допомогти споживачам і онлайн-продавцям вирішити свої договірні спори з приводу купівлі товарів і послуг поза судом, за низькою ціною, простим і швидким способом. Наведене відбувається наступним чином.

Споживач заповнює електронну форму скарги, яка потім направляється відповідному онлайн-продавцю. Після того як споживач і онлайн-продавець домовляються про установу, яка вирішить їх спір, платформа ODR автоматично передає скаргу даній установі. Уповноважена особа обробляє випадок онлайн і досягає результату протягом 90 днів [2, c. 19].

За допомогою вказаної платформи досить зручно вирішувати трудові, сімейні, житлові спори та спори в електронній комерції.

Однак, до офіційного запровадження ODR платформи в Європейському Союзі, в інших країнах світу вже успішно існували та розвивались інші платформи з онлайн вирішення спорів, які з часом почали поширюватись не тільки на ринок електронної комерції, але і на інші ринки.

До таких платформ можна віднести (слайд 1):

1) Demander justice – провідну онлайн службу подання позовів у дрібних справах у Франції, яка пропонує сторонам інструкції з підготовки позовів та вирішення спорів в онлайн-режимі. Дана платформа забезпечує надання послуг з онлайн вирішення спорів, покликана сприяти доступу до правосуддя всіх громадян, яким часто не вистачає наполегливості у відстоюванні своїх прав або  у яких немає можливості отримати якісну правову допомогу [3].

2) Онлайн-платформу «Дорожня карта правосуддя» (Rechtwijzer), що застосовується у Нідерландах з 2007 року. Rechtwijzer є онлайн способом вирішення спорів, розробленим Радою правової допомоги Нідерландів в рамках державного-приватного партнерства.

Rechtwijzer – це перша ODR платформа, яку вдалося адаптувати до сімейних спорів, майнових спорів та спорів, що стосуються оренди, купівлі-продажу та ін. Щороку близько 700 розлучень оформлюється за допомогою Rechtwijzer. Платформа використовує алгоритми пошуку можливих домовленостей і пропонує рішення. Але якщо домовитися не вдається, сторони можуть звернутися до медіатора. У разі недосягнення домовленості через медіацію можливим є звернення до арбітра за обов’язковим для сторін рішенням, але це відбувається тільки в 5% випадків [4, с. 146].

Учасники семінару. Загальне фото – на пам'ять
Учасники семінару. Загальне фото – на пам’ять

Rechtwijzer одержав широке міжнародне визнання і був номінований на одержання нагороди «Кришталеві терези правосуддя» у 2015 році [3].

3) Youstice окрему ODR платформу, призначену вирішувати скарги споживачів і полегшувати здійснення покупок через Інтернет. Сфера поширення цього сервісу значна: спори в роздрібній торгівлі, з транспортних перевезень, азартні ігри через Інтернет тощо. Сервіс дає компаніям можливість ефективно взаємодіяти зі споживачами і розглядати їх скарги протягом кількох хвилин. Компанії і споживачі мають можливість безпосередньо вести переговори і вирішувати спірні питання в декілька кліків [2, c. 22].

4) Modria – платформу для надання будь-яким сторонам послуг з онлайн-вирішення спорів. Ця платформа складається з чотирьох модулів, які представляють чотири стадії онлайн-вирішення спорів: діагностика проблеми, переговори, медіація та арбітраж. При цьому платформа Modria дозволяє застосовувати ці модулі у вільній послідовності, створюючи свій порядок вирішення спорів. Платформа допомагає автоматично вирішувати найбільш поширені і тривалі спори (наприклад, заборгованість, орендні спори, невеликі претензії) [2, c. 21].

5) Сivil Resolution Tribunal – перший третейський онлайн суд Канади, який займається вирішенням житлових спорів і спорів з претензіями на незначні суми. Третейський суд онлайн допомагає людям швидко і доступно вирішувати свої спори, а також заохочує до співпраці особливим підходом до їх вирішення [3].

Відмітимо, що станом на теперішній час на веб-сайтах вітчизняних інтернет-магазинів є виключно форми для подання скарг без певної процедури і строків її розгляду або контактна інформація служб підтримки. На невеликих сайтах будь-які можливості для вирішення спорів взагалі відсутні.

У 2018 році в Україні запустилась перша ODR платформа Pinky.Solutions (слайд 2), завданням якої є сприяння вирішенню спорів в сфері електронної комерції.

Pinky.Solutions працює як нейтральна платформа, яка прокладає простий шлях вирішення спору для конфліктуючих сторін. Зрозумілі процедури та підказки допомагають ефективно вести діалог і оцінювати позиції для досягнення сторонами рішення.

Даний формат дозволяє уникнути додаткових витрат часу і коштів на розгляд справи судом. Вирішення спорів відбувається максимально швидко, шляхом автоматизації переговорів між конфліктуючими сторонами. Після надання відповіді на кілька запитань і їх обробки за допомогою алгоритмів сторони конфлікту доходять взаємної згоди [5].

Що стосується виконання таких домовленостей, то варто зазначити, що результати переговорів фіксуються взаємною угодою про досягнення компромісу щодо спірного питання, виконання якої ґрунтується на загальних принципах виконання зобов’язань – добросовісності, розумності та справедливості, а також на загальних положеннях щодо виконання зобов’язань,  передбачених Главою 48 Цивільного кодексу України [6].

Можна виділити наступні переваги вищезазначеної платформи (слайд 3):

 1. Онлайн-вирішення спорів виключає вплив людського фактора. Всі варіанти сценарію побудовані на алгоритмах, стороннє втручання неможливо.
 2. Спори вирішуються за короткий термін – від кількох годин до 10 днів.
 3. Для тих, хто подає скаргу, сервіс безкоштовний, а інтернет-магазини витратять менше коштів, ніж при зверненні до суду.
 4. Рішення, винесені онлайн, не публікуються у відкритому доступі, на відміну від судових [7].

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що онлайн вирішення спорів має особливу правову природу, а тому є самостійним способом вирішення спорів. Впровадження  даної технології сприяло виникненню можливості вирішувати значну кількість спорів протягом відносно невеликого проміжку часу та уникати додаткових витрат. На нашу думку, практичне застосування онлайн вирішення спорів заслуговує найпильнішої уваги і вивчення, оскільки відкриває нові можливості електронного правосуддя.

Список використаних джерел

 1. Регламент Європейського Парламенту і Ради відносно онлайн вирішення спорів у сфері споживання: Міжнародний документ від 21.05.2013 № 524/2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/524/oj (дата звернення: 18.09.2019).
 2. Микитин М. В. Перспективи функціонування в Україні ODR платформякновітньої концепції вирішення спорів. Одеса, 2018. 36 c.
 3. Програма «Нове правосуддя». Конференція «Суди і вирішення спорів в режимі онлайн: покращення доступу до правосуддя в Україні». 2017. URL: http://www.fair.org.ua/content/tender/NJ_ODR_Conference_Agenda_Speaker_Bios_UKR_FINAL.pdf (дата звернення: 20.09.2019).
 4. Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2018. 249 с.
 5. Online інструменти для вирішення проблем бізнесу. 2018. URL:  https://e-tpp.org/2018/06/23/online-instrumenty-dlya-vyrishennya-problem-biznesu/ (дата звернення: 19.09.2019).
 6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 18.09.2019).
 7. Гогилашвили Е. Украинский стартап дня: онлайн-платформа по разрешению споров Pinky Solutions. 2017. URL: https://bit.ua/2017/11/ukrainskij-startap-dnya-onlajn-platforma-po-razresheniyu-sporov-pinky-solutions/ (дата звернення: 20.09.2019).

 Основні положення доповіді А. Кривошликової

“ОГЛЯД ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ СУДІВ У СПОРАХ, ЩО ВИНИКАЮСЬ ІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ”

 Можливість укладення договорів в електронній формі передбачена ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України, де електронна форма є підвидом письмової. Особливо поширеними є електронні правочини щодо придбання чи замовлення в мережі Інтернет товару з метою задоволення власних потреб. Аналіз національної судової практики свідчить про те, що у числі спорів, що виникають із електронних правочинів, найбільш численними є спори щодо визнання правочину недійсним внаслідок недотримання форми правочину. Розглянемо приклади.

Приклад 1. Відповідно до ст.ст. 1, 13 Закону «Про захист прав споживачів» укладення договору на відстані відбувається за допомогою засобів дистанційного зв’язку: телекомунікаційних мереж, поштового зв’язку, телебачення, інформаційних мереж, зокрема Інтернет [1].

У справі за позовом Особи 1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Р.Т.», третя особа – Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «П.Банк», про захист прав споживачів Ленінський районний суд м. Севастополя установив, що 19 грудня 2009 р. позивач здійснив оплату на рахунок відповідача за акційний телевізор вартістю 6 тис. 740 грн, який він бажав придбати у інтернет-магазині «С. Магазин». Зазначений телевізор позивачу не доставили. Відповідач посилався на те, що правочин був недійсним внаслідок порушення форми [2].

Задовольняючи позов, суд виходив із того, що договір про придбання товару був укладений на відстані через засоби дистанційного зв’язку, а саме –  через інформаційні мережі, Інтернет, що не суперечить вимогам пунктів 8, 10 ч. 1 ст. 1 Закону «Про захист прав споживачів». На підтвердження позовних вимог споживач надав суду квитанцію про оплату.

Згідно з п. 6 ст. 13 Закону «Про захист прав споживачів», якщо інше не передбачено договором, укладеним на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше тридцяти днів із моменту одержання згоди споживача на укладення договору. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору [1].

Приклад 2. Важливе значення для чинності правочину має дотримання передбаченої законом форми його вчинення. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму [3].

У своєму рішенні Харцизький міський суд Донецької області встановив, що між позивачем та відповідачем було укладено договір займу титульних знаків у системі «WebMoney Transfer» в мережі Інтернет в електронній формі, які були підписані сторонами аналогами власноручного підпису (АВП) кредитора та боржника. З огляду на це, суд дійшов висновку, що договір, укладений в електронній формі, має таку саму юридичну силу, як і письмовий [4]. Однак це не стосується випадків, коли відповідно до законодавства документ може бути створений лише у вигляді письмового документа (наприклад, свідоцтво про право на спадщину).

Приклад 3. Відомо, що юридична сила електронного документа, у тому числі й електронного правочину, може посвідчуватись не тільки наявністю електронного підпису. У банківській практиці й на ринку цінних паперів суб’єкти часто використовують інші аналоги власноручного підпису для посвідчення електронного документа і надання йому юридичної сили. ЦК України дозволяє при вчиненні правочинів у письмовій формі використовувати інші аналоги власноручного підпису. Крім цього, електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

На підтвердження сказаного розглянемо рішення Нововолинського міського суду Волинської області у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_4 про стягнення боргу за кредитним договором та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» про визнання правочину щодо видачі кредиту за кредитним лімітом недійсним та про застосування наслідків недійсного правочину.

Спірні правовідносини полягали в тому, що між позивачем та відповідачем ОСОБА_4 17 листопада 2006 року було укладено договір, відповідно до якого позивачу було надано кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. Зустрічні вимоги про визнання правочину щодо встановлення кредитного ліміту недійсним та про застосування наслідків недійсного правочину відповідач мотивує тим, що банк вручив йому платіжну картку «Універсальна» та ПІН-код. Договір про відкриття карткового рахунку, про надання та використання платіжної картки, а також договір про надання кредиту (у межах кредитної лінії), який би відповідав нормам законодавства, у письмовому вигляді з ним не укладався, що суперечить чинному законодавству.

Оскільки встановлений банком ліміт належним чином до відома йому не доводився і здійснення кредитних операцій банком не блокувалось, він користувався кредитними коштами. Повернення кредиту здійснювалось шляхом списання банком грошових коштів із його зарплатної картки, а також за рахунок поповнень позивачем платіжної картки особисто. Отже, на момент передавання грошових коштів між сторонами правочину мав бути укладений кредитний договір у письмовій формі [4].

Суд, задовольняючи позов та відмовляючи в задоволенні зустрічного позову, керувався наступним. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів та інших документів, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу, можуть бути паперовими та електронними. При цьому, згідно із ст. 18 цього Закону електронний документ на переказ має однакову юридичну силу з паперовим документом. Електронні документи зберігаються на носіях інформації у формі, що дає можливість перевірити цілісність електронних документів на цих носіях. Електронні документи не потребують наступного паперового підтвердження. Отже, посилання представника відповідача на відсутність письмових договорів на отримання кредитних коштів у межах кредитного ліміту, а також належним чином доведення до відома і отримання згоди ОСОБА_4 на всі умови договору не можуть бути прийняті судом, у зв’язку з тим, що введення ПІН-коду для отримання готівки є підписанням електронного документа за допомогою електронного підпису.

Таким чином, можемо дійти висновку, що коло спірних правовідносин, пов’язаних із електронними правочинами, є досить широким. Національні суди досліджують всі обставини по справі відповідно до вимог закону та з урахуванням особливостей, притаманних саме електронним правочинам.

Список використаних джерел

 1. Про захист прав споживачів: закон України №1023-ХІІ від 12.05.1991 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 2. Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009-2012 рр.): узагальнення Верховного Суду України від 01.02.2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0006700-13
 3. Про електронні документи та електронний документообіг: закон України № 851-IV від 22.05.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
 4. Недійсність електронного правочину. URL: https://protocol.ua/ru/nediysnist_elektronnogo_pravochinu_5/

Основні положення доповіді М. Ячменської

“СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ОНЛАЙН-ДОГОВОРІВ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД”

За основу доповіді взято аналіз судової практики США, оскільки саме американські суди розробили ґрунтовні правові позиції щодо вирішення спорів, що виникають з онлайн-правочинів.

Судова практика США виокремлює два різновиди договорів, що укладаються онлайн: click-wrap і browse-wrap договори.

Однією з найцікавіших справ у цьому контексті є Rachel Cullinane, Jaqueline Nunez, Elizabeth Schaul, and RossMcDonagh, andallothers v. Uber Technologies, Inc., в якій окружний суд штату Массачусетс дійшов таких висновків.

У чому полягає відмінність цих договірних типів?

На думку суду, договір типу browse-wrap характеризується тим, що користувач при перегляді веб-сторінки може взагалі не бачити його умов. Однак насправді на сайті міститься посилання на умови цього договору, які передбачають, що використання веб-сайту є вираженням згоди на укладення договору, незалежно від того, чи знає про це користувач. При цьому посилання на умови договору часто сховані у нижній частині сторінки або містяться в непомітних частинах веб-сайту, де користувачі навряд чи побачать це. У договорі типу «browse-wrap» зазвичай міститься умова про те, що використання сайту вважається акцептом.

Часто browse-wrap договори також містять твердження про те, що коли користувач продовжує використовувати веб-сайт або завантажений програмний продукт, він виявляє свою згоду з умовами договору [1].

Натомість договір типу сlick-wrap – це онлайн-контракт, в якому користувачі веб-сайту повинні натиснути кнопку “Я згоден” після того, як побачать список умов використання сайту. Суд зауважив, що договори типу «click-wrap» відрізняються від «browsewrap» за здатністю претендувати на примусове виконання і судовий захист.

Так, договори типу «click-wrap» дозволяють судам зробити висновок, що користувач, як мінімум, мав можливість ознайомитися з умовами договору і виразив свою згоду з ними шляхом натискання на кнопку. Тому clickwrap договори завжди можуть претендувати на судовий захист і примусове виконання, а от browse-wrap – лише якщо буде доведено, що посилання на умови цих договорів були достатньо помітними для користувача [2].

Слід зазначити, що суди США почали розглядати такі спори, застосовуючи традиційні принципи договірного права , які встановлюють, що для того, щоб укласти юридично обов’язковий договір через Інтернет, має бути наявний прояв взаємної згоди сторін, яка може виражатися шляхом кліку (click-wrap agreement), певної поведінки (browse-wrap agreement) або мовчанням чи бездіяльністю. Хоча торгівля в Інтернеті відкрила судам багато нових ситуацій, основні засади укладення договорів суттєво не змінились.

Однією з таких засад є обов’язковість взаємної згоди сторін. Саме цю засаду договірного права було названо «наріжним каменем договору» (touchstone of the contract) у справі Nguyen v. Barnes&Noble, Inc. [3].

Із метою визначення того, чи мала місце в конкретному випадку взаємна воля сторін на укладення онлайн-договору, практикою американських судів було вироблено два основні тести: 1) тест на обґрунтоване повідомлення («reasonable notice test»); 2) тест на розумну взаємодію між сторонами («reasonable communicativeness test»).

Яскравим прикладом у цьому контексті є справа Gary Sgouros проти компанії TransUnionCorp. Справа полягала в тому, що пан Gary Sgouros придбав кредитний звіт, скориставшись для цього послугами веб-сайту компанії TransUnionCorp., яка спеціалізувалась на питаннях споживчого кредиту. При укладенні договору щодо придбання цього звіту позивачеві була запропонована онлайн форма, яка містила такі дані: поле, позначене «Договір про надання послуг», посилання на версію умов цього договору, кнопку «Я приймаю», яка дозволила користувачеві перейти до наступного кроку – покупки, дозвіл TransUnion отримати доступ до особистої інформації споживача про кредит.

Суд визнав, що компанія TransUnionCorp. «активно вводила в оману» клієнтів щодо того, з чим вони погоджувалися: у нижній частині веб-сторінки з’являлася кнопка «Я приймаю», яку користувачі повинні були натиснути, щоб продовжити процес покупки кредитного звіту, а над цією кнопкою виникала інша стрічка, яка повідомляла, що натискаючи цю кнопку, споживачі дозволяють компанії отримувати інформацію зі свого особистого кредитного профілю. Іншими словами, веб-сторінка Trans Union не повідомляла користувачам про те, що натискання кнопки «Я приймаю» при укладенні відповідного договору означатиме не лише прийняття умов цього договору, а й надання доступу до їх персональних даних, не пов’язаних безпосередньо з укладенням такого договору. Апеляційний суд США Сьомого округу, розглядаючи цю справу, визнав, що для того, щоб відповідні умови договору були обов’язковими для користувача веб-сайту, йому повинно бути обґрунтовано повідомлено (reasonable notice) про те, що, використовуючи цей веб-сайт і натискаючи на відповідну кнопку, договір буде укладено саме на цих умовах, а не на інших [4].

У підсумку, суд визнав, що між Sguas і TransUnion не існувало жодної угоди, оскільки не було взаємної згоди на укладення договору.

Інший тест, а саме тест на розумну взаємодію між сторонами (“reasonable communicativeness test”) складається з 2 етапів: 1) визначення того, чи зрозуміло та однозначно власник веб-сторінки повідомляє клієнту про всі умови договору; 2) встановлення того, чи надають обставини справи змогу зробити обґрунтоване припущення, що клієнт отримав обґрунтоване повідомлення (reasonable notice) про умови договору.

Отже, із аналізу практики судів США випливає, що умови browse-wrap договорів можуть мати юридичну силу, якщо на веб-сайті: 1) міститься помітне повідомлення про умови такого договору; 2) визначено, що використання веб-сайту є згодою з умовами договору; 3) чітко вказано, в якій частині інтернет-сторінки можна знайти умови browse-wrap договору  або посилання на них (зазвичай вони представлені в нижній частині веб-сайту). Таким чином, договори типу browse-wrap є більш «уразливими» порівняно з сlick-wrap і не завжди можуть мати судовий захист. Але це не означає, що вони самі а бо їхні окремі умови не мають юридичної сили взагалі [6].

Якщо дослідити практику європейських судів, то можна дійти висновку, що наявна практика європейських судів з питань дійсності browse-wrap-угод   неоднозначна. Так, німецький суд підійшов досить формально до даного питання і визначив, що така угода не має юридичної сили, оскільки її умови не були належним чином доведені до відома іншої сторони. Суд вказав, що «такі умови повинні бути або невід’ємною частиною оферти, або позначені таким чином, щоб користувач не міг їх пропустити. Якщо ж користувач сам повинен вживати заходів для їх пошуку, то такі умови не стають частиною договору» [5].

Отже, проаналізувавши підхід американських судів до питання про порядок укладення договорів типу click-wrap та browse-wrap, можна дійти висновку, що взаємний прояв згоди є основоположним принципом договірного права, наріжним каменем договору. При цьому форма вираження згоди на укладення договору не має значення для визнання його обов’язковості для сторін. Увагу потрібно зосередити на способі повідомлення акцептанта про на явність договору і про його зміст, здатності акцептанта помітити і ознайомитися з цими умовами до того, як договір буде укладено.

Список використаних джерел

 1. Furtad, Rebecca [2016] E-contracts Whatare Shrink Wrap, Click-Wrap, and BrowseWrap Agreements? URL: https://blog.ipleaders.in/e-contracts-shrink-wrap-click-wrapbrowse-wrap-agreements/ (дата звернення: 25.03.2018).
 2. Rachel Cullinane, Jaqueline Nunez, Elizabeth Schaul and Ross Mc Donagh, andallothers v. Uber Technologies, Inc. Case 1:14-cv-14750-DPW [2016]. URL: https://www.gpo.gov/ fdsys/pkg/USCOURTS-mad-1_14-cv-14750/pdf/USCOURTS-mad-1_14-cv-14750-1. pdf (дата звернення: 25.03.2018).
 3. Johansson Andreas [2015] The En for ceability of Click-wrap Agreements URL: http:// www.diva-portal.org/ smash/get/diva2:807840/FULLTEXT01.pdf (дата звернення: 25.03.2018).
 4. The 2-step “Reasonable Communicativeness” test. URL: https:// termsfeed.com/ blog/ reasonable-communicativeness/ (да та звернення: 25.03.2018). 12. Content Services Ltd v. Bundes arbeits kammer. Case C-49/11 [2012].URL: https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0049 (дата звернення: 25.03.2018).
 5. Філатова Н.Ю. Договори типу click-wrap і browse-wrap: особливості і призначення. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Правознавство. 2018. Т. 23. Вип. 1 (32). С. 87 – 97.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ (26.04.2019)

Двадцять шостого квітня 2019 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар, присвячений Дню охорони праці.

З доповіддю на семінарі виступила кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри  цивільно-правових дисциплін Ольга Миколаївна Потопахіна.

О.М. Потопахіна. Фото © Є.М. Корнеєва
О.М. Потопахіна. Фото © Є.М. Корнеєва

Основні положення доповіді О.М. Потопахіної

Актуальність проблематики

Одним з основних трудових прав людини є право на здорові та безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному законодавстві. Забезпечення закріпленого у частині четвертій ст. 43 Конституції України права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці здійснюється за допомогою комплексу правових норм, які традиційно включаються до інституту «Охорона праці» як складової системи трудового права.

Щороку 28 квітня, відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006, у нашій країні відзначають День охорони праці. Цьогоріч Всесвітній день безпеки та гігієни праці проходить під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Це свято започаткувала Міжнародна організація праці (МОП), яка вирішила розширити масштаби своєї діяльності з просування ідеї охорони праці в сучасному суспільстві. Одним із головних аспектів цієї роботи є розробка заходів щодо зниження рівня смертності на виробництві.

Міжнародна організація праці (МОП) (ILO – International Labour Organization) є спеціалізованою установою Організації об`єднаних націй (ООН). Основним завданням МОП є встановлення та поширення принципів соціальної справедливості і трудових прав та прав людини, визнаних світовою спільнотою. МОП була заснована у 1919 р. в результаті підписання Версальського договору, який, в свою чергу, дав початок існуванню Ліги Націй, і стала першою спеціалізованою установою ООН у 1946 р.

Одинадцятого квітня 2019 року Світ відзначив 100-річчя заснування МОП, що була створена для підтримки міжнародного співробітництва задля забезпечення миру у світі та зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці.

Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва
Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва

Україна є членом МОП з 1954 р. Сьогодні багато Конвенцій МОП ратифіковані Україною та є частиною національного законодавства країни.

За оцінками МОП, щорічно у світі від нещасних випадків і захворювань, пов’язаних з трудовою діяльністю, гине понад 2,3 млн працівників, а біля 337 млн людей стають жертвами нещасних випадків на виробництві. Майже 6 тис. працівників гинуть на робочих місцях кожний день – це один смертельний випадок кожні 15 секунд. Загальна кількість нещасних випадків на виробництві становить 270 млн на рік. Захворюваннями, пов’язаними з трудовою діяльністю, страждають біля 160 млн людей. При чому 4% всесвітнього валового внутрішнього продукту втрачається через нещасні випадки і погані умови праці. У країнах СНД жертвами виробничих травм щорічно стають приблизно 12 млн чоловіків і жінок (Доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда. Охорона праці. 2015. № 5. С. 3).

В останні роки, незважаючи на досягнення науково-технічного прогресу, зазначені цифри не тільки не скорочуються, а й продовжують поступово збільшуватися. Нові технології та форми організації праці приносять нові проблеми. У цей час зростають ризики, пов’язані із хімічними речовинами і біотехнологіями. У період економічної кризи загострюються психоемоційні ризики, оскільки працівники зазнають тиск сучасного трудового життя. Ця складна ситуація негативно впливає на людське життя, витрати на охорону здоров’я і на економічні показники.

Визнаючи глобальні масштаби виробничого травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на виробництві та необхідність вживання подальших заходів з метою їх скорочення, МОП приділяє значну увагу питанням безпеки і гігієни праці у своїй нормотворчій діяльності. Ці питання були у центрі уваги МОП з часу її створення та продовжують залишатися основоположною вимогою відносно досягнення цілей Програми гідної праці у сучасний період.

За даними органів Держслужби України з питань праці,  хоча і відбувається зниження рівня виробничого травматизму, в тому числі зі смертельними наслідками, проте цей рівень продовжує залишатися високим і у 2 – 2,5 рази перевищує рівень показників США та країн ЄС.

Нині в незадовільних умовах працює кожен третій працівник, а професійна патологія діагностується у представників майже 200 професій; 70 % підприємств не відповідають вимогам санітарного законодавства. Щороку на виробництві гине близько тисячі осіб, багато тисяч залишаються покаліченими.

За останні 10 років коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму збільшився майже на 40 %. Кожний 18-й нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, є смертельним. Водночас у країнах Західної Європи на один смертельний випадок припадає 600-1200 випадків травмувань. Це свідчить про те, що в Україні значна кількість виробничих травм приховується від розслідування та обліку.

Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва
Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва

Рівень виробничого травматизму останніми роками, за статистикою, хоча і знижується, але це в основному відбувається за рахунок зменшення обсягів виробництва, тінізації трудових відносин і приховування фактів травматизму від розслідування та обліку. При цьому більшість виробничих травм, захворювань і смертей залишаються не зареєстрованими, а відтак працівники і їх сім’ї, як правило, залишаються незахищеними і позбавленими допомоги у таких ситуаціях.

Зазначені дані свідчать про відсутність у національній юридичній практиці ефективного механізму забезпечення конституційного права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці.

Чинне законодавство України потребує удосконалення у напрямку приведення його у відповідність до міжнародних і європейських трудових стандартів, врахування позитивного законодавчого досвіду зарубіжних країн.

Актуальність теми пояснюється також необхідністю законодавчої регламентації відносин із охорони праці та здоров’я працівників у проекті Трудового кодексу відповідно до міжнародних і європейських стандартів.

Основний текст доповіді

Поняття безпеки і гігієни праці як правової категорії доцільно визначати у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні поняття безпеки і гігієни праці по суті не відрізняється від поняття охорони праці. У вузькому розумінні безпека і гігієна праці розглядаються як субінститут правового інституту охорони праці, який пропонується іменувати інститутом охорони праці та здоров’я працівників.

Правове регулювання безпеки і гігієни праці відбувається на всесвітньому (міжнародному), регіональному та національному рівнях. Нормативну базу регламентації та правового забезпечення безпеки і гігієни праці складають три групи джерел: міжнародно-правові акти всесвітнього рівня (акти ООН, МОП); акти регіонального рівня (акти Ради Європи та Європейського Союзу); акти національного законодавства.

Законодавство України про безпеку і гігієну праці в цілому відповідає міжнародним стандартам. Основним при цьому залишається необхідність його практичного виконання. Необхідно також внести певні зміни до чинного законодавства з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів.

Незважаючи на те, що Україною ратифіковано досить велику кількість конвенцій МОП у сфері безпеки і гігієни праці, дві ключові та найважливіші конвенції, що стосуються принципів формування державної політики в сфері охорони праці, все ще не ратифіковано. Це Конвенція МОП № 155 1981 року про безпеку та гігієну праці і виробниче середовище та Конвенція № 187 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці.

Чинне законодавство України в цілому відповідає положенням Конвенції № 155 та Конвенції № 187. Поняття «охорона праці» (ст. 1 Закону України «Про охорону праці») близьке за змістом із поняттям «безпека і гігієна праці» у розумінні, що застосовується в актах МОП. У ст. 4 Закону України «Про охорону праці» передбачені принципи державної політики в галузі охорони праці, хоча доцільно визначати не принципи, а основні напрями державної політики, які до того ж слід закріпити в основному кодифікованому законодавчому акті.

В Україні застосовується система управління охороною праці в якості вертикально інтегрованої інфраструктури, основні елементи якої в цілому ідентичні встановленим Конвенцією № 187. Зокрема, діють органи, створені відповідно до чинного законодавства (Міністерство та його органи на місцях), створена і функціонує Державна інспекція праці та її регіональні управління.

Конвенцією № 187 передбачено створення у національній системі безпеки і гігієни праці національного тристороннього консультативного органу або органів, які займаються питаннями безпеки і гігієни праці. Такого спеціалізованого органу в Україні не створено, однак його функції слід покласти на Національну тристоронню соціально-економічну раду, яка діє відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Доцільно окремо виділити повноваження зазначеного органу у сфері безпеки і гігієни праці. Починаючи з 1994 року в Україні затверджується національна програма поліпшення стану безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища.

Законодавство України не суперечить нормам Конвенції № 187. Враховуючи вищезазначене, на сьогодні немає перешкод для ратифікації Україною даної Конвенції.

О.М. Потопахіна. Фото © Є.М. Корнеєва
О.М. Потопахіна. Фото © Є.М. Корнеєва

Досить широкою є база норм ЄС у сфері безпеки і гігієни праці, яка становить понад 60 директив. Ключовим моментом стратегії ЄС, пов’язаної з директивами з безпеки і гігієни праці, є наявність рамкової директиви, на підставі якої повинні будуватися наступні директиви. Рамкова директива повинна доповнюватись директивами, які охоплюють особливі сфери, а також бути основою для пов’язаних з нею директив. Саме такий рамковий характер має Директива 89/391 від 12 червня 1989 р. про запровадження заходів, які сприяють покращенню безпеки і гігієни праці працівників. Метою Директиви є сприяння покращенню ситуації у сфері безпеки і гігієни праці працівників. Сфера дії Директиви – всі сектори діяльності, окрім певних винятків.

Нова концепція охорони праці у зарубіжних країнах, що ґрунтується на міжнародних та європейських стандартах, пов’язується із розвитком превентивного підходу і підвищенням загальної культури професійної безпеки і здоров’я. Втім, зарубіжний досвід свідчить про одночасне посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки і здоров’я на виробництві, що у сучасних соціально-економічних умовах є цілком виправданим.

Остання тенденція є характерною й для законодавства України. Законом України від 2 червня 2011 року «Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону праці» удосконалено механізм притягнення до відповідальності за порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Законом передбачені суттєві штрафні санкції за невиконання норми Закону «Про охорону праці» щодо виділення коштів на заходи з охорони праці. Водночас необхідно посилити відповідальність роботодавця за ненадання або надання недостовірної інформації про стан виробничого травматизму та професійні захворювання.

У національному законодавстві, науковій доктрині, проекті Трудового кодексу України не відображено нову концепцію охорони праці розвинутих країн Заходу. Це стосується недостатності системного і комплексного підходу до забезпечення професійної безпеки і здоров’я, пріоритетності превентивних заходів, неуваги до проблем психологічного комфорту на виробництві та психологічної безпеки праці. Охорона праці значною мірою, як і у радянському трудовому праві, ототожнюється тільки із технікою безпеки, виробничою санітарією та гігієною праці. Чинне законодавство традиційно орієнтує роботодавця на вжиття певних заходів, а не на досягнення визначеного результату.

В Україні поки ще малопомітним залишається вплив соціальних партнерів на покращення ситуації у сфері охорони праці та здоров’я працівників. Необхідно підвищити роль соціального діалогу у забезпеченні безпеки і гігієни праці. Конвенцією № 187 про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці, 2006 р. передбачено, що національна система безпеки і гігієни праці, у відповідних випадках, повинна включати національний тристоронній консультативний орган або органи, що займаються питаннями безпеки і гігієни праці.

Функції такого органу повинна виконувати Національна тристороння соціально-економічна рада, яка згідно із ст. 12 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій сторін соціального діалогу щодо формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин. Враховуючи важливість проблеми забезпечення належних, безпечних та здорових умов праці, доцільно було б конкретизувати перелік функцій Національної тристоронньої соціально-економічної ради у ст. 12 Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

У національній юридичній практиці не реалізовані повною мірою принципи системного і превентивного підходів до забезпечення охорони праці та здоров’я працівників. Відсутність превентивного підходу спостерігається також у розподілі видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Досі використовується класифікація професій для визначення шкідливих умов праці і атестації робочих місць, замість того, щоб сприяти оцінці ризиків на усіх робочих місцях для визначення профілактичних заходів з метою усунення шкідливих та небезпечних факторів на кожному конкретному робочому місці.

Структура компенсаційних виплат працівникам, які користуються правом на окремі види компенсацій за роботу у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, є наслідком тенденції заміни в організаціях системної роботи з покращення умов і охорони праці наданням тих чи інших компенсацій. Необхідно розробити і впровадити механізм економічного стимулювання роботодавців і працівників залежно від рівня безпеки, травматизму, професійної захворюваності та фактичного стану у сфері охорони праці.

Актуальним питання для України залишається питання про інтегровану інспекцію праці. Втім, в актах МОП не вживається термін «інтегрована інспекція». Жоден міжнародний акт не містить вимоги щодо інтеграції. Інша річ – це координація зусиль, співпраця, перегляд функцій кожною службою інспекції. Якщо раніше зусилля зосереджувалися на наглядових функціях, то сьогодні ключовою для будь-якої служби інспекції стає консультативна, роз’яснювальна і профілактична робота.

Законодавство України про охорону праці за роки незалежності України істотно обновилося, що пов’язано зі зміною ролі держави і профспілок. Держава перестала бути єдиним роботодавцем і організатором усіх заходів у сфері безпеки праці. Нова роль держави у цій сфері звелася до встановлення стандартів і нормативів, а також до здійснення нагляду і контролю за їх дотриманням. Профспілки втратили функції органів державного нагляду, залишивши за собою тільки громадський контроль. У процесі цієї трансформації важливу роль відіграв Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року, на базі якого було прийнято чисельні підзаконні нормативно-правові акти.

Водночас зберігають дію нормативно-правові акти Союзу РСР з питань, що не врегульовані законодавчими актами України, за умови, що відповідні акти Союзу РСР не суперечать законам України.

Одним із недоліків чинного законодавства про охорону праці є відсутність мотивації у поліпшенні умов праці як у роботодавця, так і у працівників. Так, роботодавець сплачує внесок на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і тому більше не зацікавлений у витратах на поліпшення умов праці. Водночас працівник, який працює у шкідливих та небезпечних умовах праці, не зацікавлений у їх поліпшенні, бо залишиться без матеріальних благ.

Чинна система соціального страхування побудована на принципах реагування на страхові випадки, а не на принципі профілактики. Основна увага приділяється не запобіганню випадків ушкодження здоров’я працівників, а компенсації у разі настання нещасних випадків.

Відсутність механізмів правового захисту здоров’я працівників на виробництві веде не тільки до посилення тенденції приховування інформації про шкідливі та небезпечні умови праці і ризику ушкодження їхнього здоров’я, але й призводить до того, що працівники залучаються до професійної діяльності без врахування, а інколи і всупереч медичним показникам.

Система пільг та компенсацій повинна створювати такі умови, щоб працівникові, залежно від стану здоров’я, було б вигідно отримати частину компенсації пропорційну часу, відпрацьованому у шкідливих та небезпечних умовах, та в подальшому працювати у нормальних умовах.

Вітчизняна особливість класифікації нещасних випадків полягає у тому, що вони можуть бути визнані не пов’язаними з виробництвом з ряду причин (незадовільний стан здоров’я, необережність, перебування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння та ін.). За даними Держгірпромнагляду, у 2014 р. із загальної кількості проведених спеціальних розслідувань одиничних нещасних випадків зі смертельними наслідками (1666) визнано пов’язаними з виробництвом тільки 545 (або 32,7%). Водночас у розвинених країнах усі травми на робочому місці пов’язуються з виробництвом.

В Україні відсутня єдина система збору та аналізу інформації про травматизм, у тому числі виробничий. Дані про загиблих і травмованих на виробництві, за звітами Міністерства охорони здоров’я, Держгірпромнагляду, Держкомстату та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, суттєво відрізняються.

Національне законодавство про безпеку та гігієну праці відтворює визнані в усьому світі норми та положення. Воно характеризується значною роллю держави у формуванні та функціонуванні системи збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності.

Для досягнення реального впливу на покращення стану у сфері умов, безпеки і гігієни праці необхідно підвищити пріоритет правових норм у цій галузі на міжнародному й національному рівнях та на рівні підприємства і залучити усіх соціальних партнерів до розробки і забезпечення механізму постійного їх дотримання й удосконалення.

Національне законодавство у сфері безпеки та гігієни праці потребує вдосконалення: 1) необхідно привести його у відповідність до міжнародних та європейських трудових стандартів; 2) доцільно імплементувати позитивний законодавчий досвід зарубіжних країн у цій сфері.

Серед основних напрямків удосконалення законодавства у цій сфері: продовжиення  ратифікації  актуальних конвенцій МОП; відновлення системи управління охороною праці; впровадження культури профілактики у сфері безпеки і гігієни праці; підвищення відповідальності роботодавців за створення безпечних і здорових умов праці та своєчасність подання достовірної інформації про стан безпеки і охорони праці; впровадження механізму економічного стимулювання роботодавців і працівників залежно від рівня безпеки, травматизму, професійної захворюваності.

                                                          Автор інформації: О.М. Потопахіна

(Русский) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕМАМ ПРИЗНАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В УКРАИНЕ (22.04.2019)

Вибачте, цей текст доступний тільки в “Російська”.

(Русский) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР “КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ” (29.03.2019)

Вибачте, цей текст доступний тільки в “Російська”.

(Русский) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (13.02.2019)

Вибачте, цей текст доступний тільки в “Російська”.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПРОБЛЕМАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З РЕЄСТРАЦІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ДОМЕННИХ ІМЕН (17.12.2018)

Сімнадцятого грудня 2018 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся Науково-практичний семінар, присвячений проблемам правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку з реєстрацією та використанням доменних імен.

На семінарі з доповіддю “Добросовісна та недобросовісна реєстрація доменних імен відповідно до Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена” виступила аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Наталія Миколаївна Булат (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент В.В. Валах).

Н.М. Булат. Фото © І.С. Канзафарова
Н.М. Булат. Фото © І.С. Канзафарова

Активну участь в обговоренні питань, що були предметом розгляду на семінарі, взяли: проф. І.С. Канзафарова, доц. А.Л. Святошнюк, ст. викладач Є.М. Корнеєва та ін.

Основні положення доповіді Н.М. Булат “Добросовісна та недобросовісна реєстрація доменних імен відповідно до Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена”

Стрімкий розвиток доменних імен зумовив появу так званих «доменних спорів». Наразі законодавчі положення, покликані регулювати відповідні відносини, не можна вважати послідовними, тому важливим є дослідження положень, розроблених міжнародними організаціями, зокрема Єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (далі – UDRP), розроблених Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) та прийнятих Інтернет-корпорацією з присвоєння імен та номерів (далі – ICANN).

Історія появи на світ UDRP така. У середині 1990-х років ВОІВ взяла на себе ініціативу з розробки універсального механізму вирішення доменних спорів та його подальшого втілення. На прохання уряду США, у 1997 році ВОІВ ініціювала процес розроблення рекомендацій з вирішення доменних спорів між володільцями торговельних знаків та адміністраторами доменів у зонах .COM, .NET, .ORG. У роботі взяли участь представники 196 країн [1, c. 45]. У Підсумковому звіті ВОІВ, оприлюдненому 30 квітня 1999 року [2], містилися рекомендації щодо порядку реєстрації доменних імен, порядку вирішення доменних спорів, порядку створення нових доменів верхнього рівня, співвідношення засобів індивідуалізації товарів та послуг і доменних імен. Підсумковий звіт був представлений державам-членам ВОІВ на Генеральній асамблеї ВОІВ у вересні 1999 року [1, c. 45]. Саме на його основі були розроблені UDRP від 24 жовтня 1999 року, а також Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (останні згодом отримали нову редакцію від 28 вересня 2013 року).

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Як зазначається у самих UDRP, вони застосовуються усіма реєстраторами, акредитованими ICANN (серед них – ряд повноважних реєстраторів в Україні), крім того, вони застосовуються деякими адміністраторами доменів вищого рівня (.NU, .TV, .WS) [3]. Також у UDRP зазначено, що вони є обов’язковою та невід’ємною частиною договорів з реєстрації доменних імен [3, п. 1], і можна зробити висновок, що саме таким чином вони діють у випадках, коли реєстратор акредитований ICANN, а також, коли доменне ім’я реєструється у зонах .NU, .TV, .WS. Однак власне такий статус цих Правил фактично обмежує їх практичне застосування. Так, важливою особливістю UDRP є те, що вони встановлюють обов’язкову адміністративну процедуру вирішення доменних спорів (сама процедура регламентована Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy). Проте її недотримання не перешкоджає безпосередньому зверненню до суду. Відтак варто підкреслити, що UDRP не є міжнародною угодою та не носять загальнообов’язкового характеру. На сьогодні ICANN уповноважено 5 центрів, які розглядають доменні спори, керуючись UDRP: Арабський центр з вирішення доменних спорів, Азіатський центр вирішення спорів про доменні імена, Арбітражний центр з вирішення Інтернет-спорів Чеського арбітражного суду, Національний арбітражний форум і Центр арбітражу та медіації ВОІВ [4].

UDRP спрямовані на захист від брендового кіберсквотингу, який, на нашу думку, можна визначити як порушення прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, вчинене шляхом недобросовісної реєстрації доменного імені, що містить позначення, яке є тотожним (схожим) з охоронюваним об’єктом (його частиною).

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Сутність UDRP можна охарактеризувати через так звану «концепцію добросовісності застосу­вання доменних імен». Дана концепція зводиться до презумпції правомірності реєстрації доменного імені, якщо особа має щодо нього права та законні інтереси. Відповідно до UDRP, наявність права та законного інтересу визнається в таких трьох випад­ках (кожен з випадків має самостійне значення):

1) до отримання повідомлен­ня про наявність спору щодо доменного імені володілець останнього має розпоча­ти його використання (чи використання позначення, яке відповідає доменному імені) або продемонструвати підготовку до такого використання у зв’язку з добросовісною пропозицією товарів, послуг;

Приклад – справа EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0047.html

2) володілець доменного імені має бути загальновідомим під цим доменним ім’ям (навіть якщо він не має прав на знак для товарів і послуг);

Прикладом є, зокрема, справа Shakespeare Company LLC v. Bob Pflueger.

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2010-1126

3) володілець доменного імені повинен здійснювати законне некомерційне використання або інше добросовіс­не використання останнього без намірів отримати комерційну користь шляхом введення в оману споживачів або дискредитації знака для товарів і послуг, з приводу якого пред’явлені претензії [3, п. 4 (с)].

Приклад – справа Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0190.html

Своєю чергою, на недоб­росовісність поведінки особи, яка зареє­струвала ім’я, за правилами п. 4 (b) UDRP можуть вказува­ти такі обставини:

(i) доменне ім’я було зареєстроване або придбане, головним чином, з метою наступного продажу, здавання в оренду або іншого роду передачі зареєстрованого доменного імені заявнику, який є во­лодільцем знака для товарів і послуг, або його конкуренту за гроші чи інші цінно­сті, що перевищують витрати, докумен­тально підтверджені й напряму пов’яза­ні з доменним іменем; або

Приклад – справа Plaza Operating Partners, Ltd. V. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0166.html

(ii) доменне ім’я зареєстровано з ме­тою перешкодити володільцю знака для товарів і послуг використовувати відповідне доменне ім’я, за умови, що реєстрант брав участь у моделі такої поведінки; або

Прикладом застосування п. 4 (b) (ii) UDRP є рішення Центру арбітражу та медіації ВОІВ у справі Revlon Consumer Products Corporation v. Domain Manager, PageUp Communications.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0602.html

(iii) доменне ім’я зареєстроване головним чином з ме­тою перешкодити діяльності конкурента; або

(iv) при використанні доменного імені його володілець свідо­мо прагнув з метою отримання комерцій­ної вигоди привернути увагу користува­чів Інтернету до свого веб-сайту або іншої адреси в режимі он-лайн, створю­ючи за допомогою чужого знака для товарів і послуг імовірність плутанини щодо походження, джерела фінансування, належності або підтримки сайту чи он-лайн адреси, або товарів чи послуг, які пропонуються на сайті чи он-лайн адресі [3, п. 4 (b)].

Прикладом застосування п. 4 (b) (iiі) та п. 4 (b) (iv) UDRP є рішення Центру арбітражу та медіації ВОІВ у справі Express Messenger Systems, Inc. v. Golden State Overnight.

https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0063.html

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

При цьому як перелік обставин, які свідчать про наявність законного інтересу щодо доменного імені, так і перелік обставин, що свідчать про недобросовісність його реєстрації, не мають вичерпного характеру.

Крім того, що доменне ім’я зареєстроване недобросовісно, володілець торговельної марки для задоволення своїх вимог має також довести, що доменне ім’я є тотожним (схожим) з відповідним знаком для товарів і послуг, а реєстрант доменного імені не має щодо нього прав і законних інтересів [3, п. 4 (a)].

Таким чином, UDRP визнають порушенням недобросовісну реєстрацію доменного імені. При цьому їх положення містять перелік підстав, за яких така реєстрація є недобросовісною, а також перелік обставин, що свідчать про наявність законного інтересу щодо доменного імені.

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Для українського цивільного права така оціночна категорія як «добросовісність» не є новою. Але, вирішуючи проблему боротьби із кіберсквотингом, український законодавець чомусь не сприйняв суть положень UDRP. Натомість нормою абз. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» фактично запроваджено пріоритет інтересів володільців торговельних марок над інтересами володільців доменних імен [5, абз. 2 ч. 1 ст. 20]. Дійсно, з’ясувати мету, наміри реєстрації доменного імені, оцінити ступінь його відомості, як того вимагають положення UDRP, досить важко. Однак концепція добросовісності, закладена у даних положеннях, є дієвим механізмом боротьби із кіберсквотингом, за якого виключається також порушення законних інтересів володільців прав на доменні імена. Таким чином, UDRP містять положення, спрямовані на вирішення доменних спорів, процедура розв’язання яких регламентована Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Дані документи були розроблені ВОІВ та прийнятті ICANN. Вони не є міжнародними угодами, не мають загальнообов’язкового характеру. Їх положення застосовуються під час вирішення спорів у арбітражних установах, уповноважених ICANN. Утім, незважаючи на свій статус, UDRP отримали заслужений авторитет у світі. Адже концепція добросовісності, що закладена у них, дозволяє відокремити недобросовісну реєстрацію доменного імені від випадків, коли реєстрант доменного імені має щодо нього законний інтерес. З огляду на те, що категорія «добросовісність» не є новою для українського цивільного законодавства, вважаємо можливим сприйняти відповідні положення UDRP для вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають з приводу доменних імен.

Література

1. Серго А., Гладкая Е. Правовое регулирование доменных имен // Хозяйство и право. Приложение. 2010. № 3. 49 с.

 1. The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues: Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999 / The World Intellectual Property Organization (WIPO). Electronic data (1 file). URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.pdf (date of access: 14.06.2018).
 2. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999 / ICANN. Electronic data (1 file). URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (date of access: 14.06.2018).
 3. List of Approved Dispute Resolution Service Providers / ICANN. Electronic data (1 file). URL: https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en (date of access: 14.06.2018).
 4. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 № 3689-XIІ зі зм. та доп., внес. зг. законів України; станом на 21.05.2015 р. Електрон. дан. (2 файли). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 14.06.2018).

Презентація доповіді Н.М. Булат

Автор інформації: Н.М. Булат