НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР “ПРАВОВА ПРИРОДА ДОМЕННОГО ІМЕНІ” (20.04.2021)

Двадцятого квітня 2021 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбувся науково-методологічний семінар на тему “Правова природа доменного імені”. Захід проводився у форматі Zoom-конференції.

На семінарі з доповіддю “Правова природа доменного імені” виступила аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін Наталія Миколаївна Булат (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Вікторія Володимирівна Валах).

Доповідач зазначила, що розповсюдженість використання доменних імен вимагає вирішення деяких правових питань. Ключове з них – чим є доменне ім’я, тобто яка його правова природа [1]

У зарубіжній літературі існують два основні підходи щодо цієї проблеми: “domain names as contracts for service” та “domain names as property” [2]. Разом з тим в українській літературі найпоширенішою є точка зору щодо віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності [3; 4; 5; 6].

Скриншот_1_

На семінарі було досліджено підходи, які склалися у зарубіжній літературі щодо правової природи доменного імені, а також розглянуто можливості віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.

Для ілюстрації підходу “domain names as contracts for service” було проаналізовано такі аргументи та приклади: аналогія між доменним ім’ям і номером телефону (справа “Dorer v. Arel”) [7]; реєстрація доменного імені у зоні .CA [8]; неможливість передачі доменного імені у рамках процедури “garnishment” (рішення Верховного суду Вірджинії у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [9].

Для ілюстрації підходу “domain names as property” було проаналізовано такі аргументи та приклади: доменне ім’я як “нова форма інтелектуальної власності” (рішення суду І інстанції у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [10], окрема думка судді Комптона (рішення Верховного суду Вірджинії у справі “Network Solution Inc. v. Umbro International”) [9]; провадження “in rem” за ACPA [2]; рішення канадського суду у справі “Tucows v. Renner” [11]; рішення ЄСПЛ у справі “Paeffgen GMBH v. Germany” [12]; мета реєстрації доменного імені [13].

Було зазначено, що підхід “domain names as property” превалює у світі [2]. Разом з тим деякі зарубіжні та більшість українських науковців пропонують визначати доменне ім’я як об’єкт права інтелектуальної власності [3; 4; 5; 6; 14; 15]. Для дослідження такого підходу було проаналізовано положення «Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» [16], а також рішення ЄСПЛ у справі “Paeffgen GMBH v. Germany” [12]. Автор дійшов висновку, що доменне ім’я, будучи результатом інтелектуальної діяльності, не забезпечено належною правовою охороною [17, c. 35]. Така ситуація має бути виправлена шляхом вдосконалення чинного законодавства [18, c. 70].

Скриншот_2_

Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні проблем щодо правової природи доменного імені. Авторові було поставлено багато запитань, серед яких такі:

Яка роль рекомендацій ВОІВ у регулюванні питання щодо правової природи доменного імені? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін О. М. Потопахіної).

Відповідь доповідача: На основі рекомендацій ВОІВ була розроблена UDRP [19], керуючись якою Центр арбітражу та медіації ВОІВ вирішив більше 50 тисяч спорів [20]. На мою думку, ВОІВ має бути відведена провідна роль у міжнародно-правовій регламентації питань щодо правової природи доменного імені [21, c. 36].

Чи є доменне імя за своєю правовою природою інформацією? Чи можливо захищати права власників доменних імен за допомогою засобів, які є в арсеналі інформаційного права? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін В. В. Валах).

Відповідь доповідача: Доменне ім’я та окремі домени мають певне інформаційне навантаження. Проте найбільш ефективна охорона доменних імен може бути забезпечена шляхом визнання їх об’єктами права інтелектуальної власності.

Чи є доменне ім’я засобом індивідуалізації товарів (робіт, послуг)? (питання кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін В. В. Валах).

Відповідь доповідача: На мою думку, доменні імена слід розглядати як засоби індивідуалізації інтернет-ресурсів. Адже, хоча на сайтах і можуть пропонуватися товари (роботи, послуги), доменне ім’я індивідуалізує не їх, а самі ресурси [22, c. 156]. Натомість для індивідуалізації товарів (робіт, послуг) особа може зареєструвати торговельну марку чи географічне зазначення.

Презентація доповіді Н.М. Булат 

Булат_Н._М._Правова_природа_доменного_iменi

Література:

 1. Bulat The legal nature of a domain name: the Ukrainian dimension. Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa188.
 2. Caruana The Legal Nature of Domain Names. ELSA Malta Law Review. 2014. Edition IV. URL: http://www.elsa.org.mt/wp-content/uploads/2015/02/5.-Caruana-Claudio-The-Legal-Nature-of-Domain-Names.pdf (last accessed: 02.12.2020).
 3. БойкоД. В. Правова природа доменних імен Інтернет : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. X., 200 19 с.
 4. Бонтлаб В. В. Цивільно-правове регулювання доменних імен : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 20 15 с.
 5. Грицай В. І. Правовий режим доменних імен та їх місце в системі об’єктів права інтелектуальної власності. Право і безпека. 2015 № 3 (58). С. 109-114.
 6. КоршаковаО. М. Окремі аспекти правового регулювання доменних імен в Україні. Право і суспільство. № 3. Частина 2. С. 52-55.
 7. Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999) : US District Court for the Eastern District of Virginia – 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999), September 3, 1999. URL: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539 (last accessed: 19.04.2021).
 8. Burshtein Is a domain name property? Journal of Intellectual Propety Law and Practice. 2005. Volume 1. Issue 1. P. 59-63. DOI: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpi019.
 9. Network Solutions v. Umbro International. URL: https://law.justia.com/cases/virginia/supreme-court/2000/1991168.html (last accessed: 19.04.2021).
 10. Дмитриев С., Рузакова О. Доменные имена:  проблемы российского и зарубежного законодательства. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 6. С. 15-24.
 11. Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548 : DATE: 20110805, DOCKET: C52972. URL: https://www.ontariocourts.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm (last accessed: 19.04.2021).
 12. DECISION AS TO THE ADMISSIBILITY OF Application nos. 25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05 by PAEFFGEN GMBH against Germany : European Court of Human Rights (Fifth Section), 18 September 2007. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82671 (last accessed: 19.04.2021).
 13. Колосов В. Природа прав на доменное имя. URL: https://kolosov.info/kommentarii/priroda-prav-na-domennoe-imya (дата обращения: 19.04.2021).
 14. AbuGhazaleh, Shereen  A. The resolution of domain name disputes : a comparison of Jordan, United Kingdom, United States, and ICANN rules : Ph.D. thesis. Aberdeen, 2010.
 15. Al Ramahi  An investigation into the legal status of internet domain names : Ph.D. thesis. Manchester, 2014. 301 p.
 16. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 402-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-2016-р (дата звернення: 19.04.2021).
 17. Булат Н. М. Поняття та ознаки доменного імені. Development of modern technologies and scientific potential of the world : coll. of scientific papers «ΛΌΓΟΣ» with materials of the international scientific-practical conf., London, July 29, 2019. London : NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. p. 118. pp. 33-36.
 18. Булат Н. М. Поняття доменного імені як об’єкта права інтелектуальної власності. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 19 квітня 2018 року. Матеріали І Всеукраїнських наукових читань пам’яті академіка С. Дністрянського, м. Тернопіль, 13-14 квітня 2018 року. Тези наукових доповідей. Київ-Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка», 2018. 297 с. С. 69-71.
 19. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : Approved by ICANN on October 24, 1999. URL: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en (last accessed: 19.04.2021).
 20. Domain Name Dispute Resolution. URL: http://www.wipo.int/amc/en/domains (last accessed: 19.04.2021).
 21. Булат Н. Н. Международно-правовая регламентация отношений в сфере доменных имён: современное состояние и перспективы. Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. 17-18 мая 2019 г. / редкол.: В. А. Богоненко (отв. ред.), Н. А. Бесецкая, И. В. Вегера. Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. 160 с. С. 34-38.
 22. Булат Н. М. Доменне ім’я як засіб індивідуалізації інтернет-ресурсів. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 154-160. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.2-1.25.